Sinhala Edition English Edition
Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Sponsored Ads

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka KATHIRAYA News

Gossip - Lanka BUSINESS News

Gossip - Lanka KELIBIMA News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Srilankan in Australia conducted Dehiwala beach party  

f*aianqla ñ;=rka oyia
.Kkska u;a l< foysj, îÉ mdáh

rd;%S idoh ;reKshka
tla lr .ekSu fkdñ,fha

tod 23 jeksodh' br wjrg hñka ;sìK' fjkod i|lekaj,ska jeiS hk foysj, fjr< ;Srh tlu ysia f.dvlska iy ffj¾K úÿ,s wdf,dalfhka jid .eksK' fjkod fjrf<a wdêm;H f.k ;snQ uqyqfoa fyda fyda yv ie.j .sfha m%foaYh mqrd me;sr mj;sk wêl ix.S; Yíohlskqhs'

Mrs. Srilanka 2015 Grand Finale  

Pix By - Gayani Batz Media Crew

President Meets with Vithya’s Mother and Brother  

úoHd YsIHdjf.a >d;k iellrejka
úfYaI wêlrKhla‌ yuqjg

hdmkfha§ miq.shod ¥IKh lr urd oeuQ isjf,da.kdoka úoHd kue;s YsIHdjf.a >d;khg iïnkaO iellrejka úfYaI wêlrKhla‌ yuqjg le|jd läkï kvq úNd.hla‌ meje;aúh hq;= nj ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d mejiSh'

Full speech of Geetha who came to a function without invitation  

wkdrdOkfhka W;aijhg meñKs
.S;df.a r.mEfuka mdi,u
wkaÿka l=kaÿka ^video&

we,amsáh wdkkao úÿyf,a kj ;dlaIK úoHd.drh újD; lsÍfï W;aijhg wkdrdOkfhka meñKs we,amsáh m<d;a iNd uka;%S .S;d l=udrisxy uy;añh nf,ka l;djla lr msgù .shdh'

Shiranthi to appear before FCID  

Ysrka;s rdcmlaI
uQ,Hh wmrdO fldÜGdYh
^FCID& yuqjg

ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaIf.a ìß| Ysrka;s rdcmlaIg fmd,sia uQ,Hh wmrdO úu¾Yk fldÜGdYh yuqfõ fmkS isák fuka okajd we;ehs md¾,sfïka;= uka;%S kdu,a rdcmlaI mjihs'

Confession of murderer who kill his brother  

u,a,S uf.a .Eks tlal
bkakj ug Wyq,kak neß jqKd
>d;lhdf.a mdfmdÉpdrKh

ndf.g mqKSiaid le,Ks ..g oeófï wruqKska jEka r:hlska /f.k hñka ;snQ u< isrerla iu. iellrejka fofokl= ud,fí" lykaf;dg m‍foaYfha § rd;‍%S uqr ixpdrfha fh§ isá w;=re.sßh fmd,sisfha ks,OdÍka úiska miq.sh fikiqrdod ? w;awvx.=jg f.k ;snqKs'

mini ranjan in Swarnavahini Political Program  

frdays;g nfha ksfhdacH
wud;H rkacka r;%ka
ud,h i.jd ueÈßhg ths ^video&

rkacka ksfhdckh lrk
foaYmd,k jevigyka j,g
ikaOdk wh tkafka kE Æ

Bfha Èk iaj¾KjdyskS kd,sldfõ úldYh jQ ix.%duh jevigykg meñKS ksfhdacH wud;H rkacka rdukdhl l,ska okajd ;snq mßÈ frdays; wfí.=Kj¾Ok iynd.s jk ksid ;u ika;lfha we;s r;%ka i.jd meñK miqj Tyq tu jevigyk úldYh jk w;r;=r§ ;u r;%ka ud,h b,a, .;af;a Tyq fkdmeñfKk nj ksfõolhd ;yjqre lsÍfuka miqjh'

Cannes winner stars Sri Lankan former child soldier  

ysgmq <ud fid,aodÿjdg
m%xY rka iïudkh ^video&

m%xYhg wdfõ
fydr .uka n,m;%hlska

ysgmq <ud fin,l= yd kjl;d lrejl= jk wkaf;daksodia fciqodika f,dj uyd Ñ;%mg Wf<, f,i ie,flk lEka Ñ;%mg Wf<f,a § zzmdï fodaZZ rka iïudkh ysñler .;af;ah'

Srilankan Student found a medicine for AIDS  

kd,kaodfõ rÅ;
È,aIdka AIDS T!IOhla yo,d

rgj,a 41l iyNd.s;ajfhka meje;ajQ wka;¾cd;sl úoHd m¾fhaIlhkaf.a T,sïmshdâ ;r.dj,shg fld<U kd,kaod úoHd,fha rÅ; È,aIdka udf,ajk YsIHhd bÈßm;a l< udrdka;sl taâia frda.h i|yd jk T!IOhg ol=Kq wdishd l,dmfha m<uqjrg rka molalula ch.%yKh lsÍug yelsúh'

Mrs. Srilanka 2015 (Personality)  

Pix By - Gayani Batz Media Crew

Student injured in wild elephant attack  

w,shd nia tlg .eyqfõ kE
nia tl w,shf.a wef.a yemamqjd

oUq,a, - ynrK m%Odk ud¾.fha È.ïm;y m%foaYfha§ ^23od& WoEik 5'45 g muK nia r:hlg jk w,shl= m%ydrhla t,a, l< isoaêh fï jk úg u;fNaod;aul ;;a;ajhlg m;aj ;sfí'

Seven Unp mp's to Cross Over - T.B.Ekanayake  

tcdmfha 7 fofkla‌ <.§u úmla‍Ihg

wdKa‌vqfõ isák tla‌i;a cd;sl mla‍I ue;s weue;sjreka 07 fokl= <.§u úmla‍Ihg tla‌ùug kshñ;h'

fuu ue;s weue;sjreka úmla‍Ihg tla‌lr .ekSu i|yd fï jk úg uQ,sl idlÉPd jg folla‌ mj;ajd we;ehs ysgmq weue;s à' î' talkdhluy;d Èjhsk mqj;am;g mejeiSh'

Athurugiriya police make grisly find in van  

fmd,a,lska myr§ fin<d urd
ndf.g mq¿ia‌id
jEka tllska f.ksyska

119 weu;=fïka u< isrer fidhd.kS
m%Odk iellre w;awvx.=jg

w;=re.sßh - ly.kaf;dg m%foaYfha§ jEka r:hlska /f.k hñka ;snQ wvla ms<siaiqKq u< isrerla iu. mqoa.,hka fofofkl= w;awvx.=jg .ekSfï isoaêh iïnkaOfhka jeo.;a f;dr;=re /ila fy<s ù ;sfnkjd' fmd,sia udOH m%ldYl iyldr fmd,sia wêldÍ rejka .=Kfialr i|yka lf<a mjq,a wdrjq,la u; mqoa.,hd >d;kh lr mq¿iaid we;s njg wkdjrKh ù we;s njhs'

Ministers who quit also follow wrong astrologers  

Tlafldu fldkafg%da,a
fjkafka wNhdrdufhka ^video&

miq.sh Èk wdKavqfjka weu;sjreka msßila bj;aj hEu ie,eiaula nj W!j m<d;a uy weu;s yÍka m%kdkaÿ uy;d mjihs'

Kytes school girl murder assassin confession  

¥IKh fldg urd oeuq úoHdf.a
>d;lhkaf.a mdfmdaÉpdrKh

wef.a u;lh w;S;dj¾ckhl fhÈ‚' ta u;lh wef.a yo midre lrkakg úh' oreKq fõokdj fk;a w.a.siafika t<shg jeá‚'

zTõ" yßhgu .sh wjqreoafo ;uhs uy;a;fhda tal jqfKa' uu uf.a weia foflkau oelald Wka fydrlï lrkjd' foúhkaf.a uQK n,k fï weiaj,ska oelmq foa uu Widúfha§ lsõjd uy;a;fhda' Wka udj urKjd lsõjd' ug mdvula W.kakkjd lsõjd' tfyu lsh,d idlaIs fok tl k;r lrmka lsh,d lSm j;djla ug ;¾ckh l<d'Z

Gossip - Lanka Previous News

gossip Lanka, download sinhala fonts free, col3neg _________________________________________________________________
© 2013-2014 Gossip - Lanka News Editor's Email : info@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected. Google+
___________________________________________________________________________________________________________ www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Gossip - Lanka VIDEO Portal

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Sponsored Ads

Contact News EDITOR

Like us on Facebook

Gossip - Lanka News STATS