Sponsored Ads

GOSSIP LANKA WALPAL

GOSSIP LANKA KATHIRAYA

Gossip - Lanka Today Astrology

Contact Gossip - Lanka Editor

Contact Gossip - Lanka Editor

Gossip Lanka Latest

Gossip Chat With Mohan Ranganatha  

ysre orefjda wkshï fmï in|;dj,g ,hsika fokak yomq kdgHhla fkfjhs

wjkvqj" iudê" ;s<sKh"iqj| l+re" isßÿj jeäod" áka megjq wd§ taldx.sl fg,s kdgH fukau pß; ;=kla" rkañßjeä" isõ uxi," wd§ m%didx.sl fg,s kdgH wOHlaIKh l< fudaydka Ô' rx.kd;a cd;sl rEmjdysksfha kdgH wxYfha ksIamdoljrfhls'Tyqf.a ;ska megõ taldx.sl fg,s kdgHh wka;¾cd;sl iïudk Wf,< lsysmhla ksfhdackh lsÍug iu;a úh' rx.kd;af.a kj;u kdgH ks¾udKh jkafka i;s wka; bßodfõ rd;%S 8'30g cd;sl rEmjdysksfhka úldYh jk ysre orefjda m%didx.sl fg,s kdgHhhs' fï ishÆ lreKq mdol lr.ksñka fudydka Ô' rx.kd;a wOHlaIljrhd iu. ixjdoh werUqfjuq'

Gossip Chat With Anoma Janadari  

ksis f.ùula ;snqfKd;a wdfh;a ksrej;ska r.mdkjd ! - wfkdaud ckdoÍ

wehg oeka fï f,daflka yx.kak lsisu fohla kE' ke;sfjkak foal=;a keye' ta yskaoo ukaod ;ukag isoaO jqK w;jr" wlghq;=lï yeufoau ÿrl:kfhka jqk;a wmsg lshkak weh fomdrla ys;=fj kE

man trying to sucide in nugegoda  

ks<shlf.a ieñhd uqo,a jxpdl,d hehs lshñka mqoa.,fhla Èúkid.ekSfï ;e;l'''

wfma rfÜ ld w;r;a l;dnyg ,lajk ckm%sh rx.k Ys,amsKshlf.a ieñhd úiska ;ukag ,eìh hq;= uqo,la fkdf.ùu ksidfjka kqf.af.dv msysá .=jka md,fuka mek ishÈú ydkslr.ekSug W;aidy ord we;s mqj;la jd¾;d fõ'

A mobile robbery caught on CCTV  

CCTV weig yiq jQ cx.u ÿrl;k fidrlula''''

fõhkaf.dv m%foaYfha cx.u ÿrl;k wf,ú ie,l isÿjQ fidrlula ms<snoj wdrlaIs; leurd moaO;shl igyka jQ o¾Yk fm<la wm fj; ,eî ;sfnkjd'

Gossip Chat With Yoshini Umanga Abeysekera  

uf.ka wdorh b,aÆjg jevla‌ keye'''

jD;a;Sh ks<shla‌ fjkak uu iQodkï'''

iïmQ¾K ku - fhdIsks Wux.d wfífialr

.u - fld<U

WmkaÈkh - ckjdß 27

mdie,a .sfha - fld<U ldka;d úÿy,

jD;a;sh - cd;Hka;r mdi,a .=rejßhla‌

mjqf,a úia‌;r - ;d;a;d Ôj;=ka w;r keye' wïuhs" u,a,shs

Damitha and Semini court battle settled - update  

fïfl ch merÿula keye - fiañK

fï kvqfjka Èkqfõ uuhs - oñ;d

l,la ;siafia weÈ we§ .sh oñ;d fiañKS kvq ynh b,a,d wialr .eKqkq njg mqj;la wmg wdrxÑ jqKd' kvqj b,a,d wia lr .;a Èk ikaOHdfõ wms fï fofokdgu l;d l<d'

oñ;d - fiañKS kvqj iu:hlg m;ajqKq nj wmg wdrxÑhs@

Tõ' wouhs wms kvqj b,a,d wialr .;af;a'

Anuradhapura youth arrested for allegedly attempting to abuse tourist  

úfoia‌ ;reKsh n,y;aldrfhka
ism je<| .;a ;reKhd w;awvx.=jg''''''

wkqrdOmqr mQcd k.rfha f,daÆ.ia‌jej m%foaYfha ngysr wdrduh wi,§ fmf¾od ^16 od& iji u,hdishdfõ mÈxÑ úismia‌ yeúßÈ ;reKshla‌ n,y;aldrfhka ism je<|f.k w;jr l< nj lshk oykj yeúßÈ ;reKhl= wkqrdOmqr fmd,sish úiska w;awvx.=jg f.k we;'

Schoolgirl stabbed by boyfriend  

ldúkaÈ ug msgq mEjd ta ksid uerejd (video)

ud;a Èúkid .kakhs yeÿfõ
iellre mdfmdÉpdrKh lrhs'''


wjqreÿ y;ryudrla‌ ;sia‌fia ldúkaÈf.hs uf.hs w;f¾ fma%u iïnkaO;djla‌ ;snqKd' ta;a wka;sfï§ thd ug msgq mEjd' thd uf.a wdof¾g mhska .y,d fjk fld,af,la‌ tla‌l hd¿ jqKd' ldúkaÈf.a wdof¾ ke;sj ug Ôj;a fjkak neye' ta ksihs uu ldúkaÈj;a ur,d ish Èú ydks lr .kak yeÿfõ hEhs .sßndfõ§ 16 yeúßÈ mdi,a YsIHdj >;kh l< ielldr ;reKhd fmd,sish yuqfõ mdfmdÉpdrKh lr we;'

youth take into custody for kill his lover  

fmï ynhlska 16 isiqúh ureg''''

.sßndj fmd,sia‌ jiug wh;a id,sh wfidalmqr Tre.,j;a; m%foaYfha 16 yeúßÈ mdi,a isiqúhlg Bfha ^16 jeksod& iji 4'00 g muK wE iu. fma%u iïnkaOhla‌ meje;ajQ nj lshk ;reKhl= úiska msyshlska wek urd oud ;sfí'

4 young men released on bail in dodangoda  

mdi,a oeßhg w;jr lr ùäfhda .; l< ;reKhka isjqfokdg wem'''

wjqreÿ 15 la‌ jhie;s nd,jhia‌ldr oeßhla‌ ¥IKh lr wehf.a ksrej;a PdhdrEm f.k fnodyeÍfï isoaêfha ielldr ;reKhka isjqfokd ,e.=ïy,a l<ukdlre iu. nkaOkd.dr .; lrk f,i fodvkaf.dv fmd,sia‌ ia‌:dkdêm;s fmd,sia‌ mÍla‍Il ,ika; nqoaêl uy;d î jd¾;djla‌ u.ska wêlrKhg bÈßm;a l, lreKq ie<ls,a,g .;a u;=.u m%Odk ufyia‌;%d;a pd,sud o¾Ysld úfþnKa‌vdr uy;añh ielldr ;reKhka isjqfokd rla‍Is; nkaOkd.dr .; lsÍu fmf¾od iji m%;sla‍fIam lrñka Tjqka YÍr wem u; uqodyßk f,i ksfhda. lf<ah'

gossip , gossip Lanka, col3neg __________________________________________________________________________________
© 2013-2014 Gossip - Lanka News Email : info@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
___________________________________________________________________________________________________________ www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Gossip Lanka Advertisements

OTHTHUKARU NEWS

GOSSIP LANKA KELIBIMA

Gossip - Lanka Photo Gallery

Sponsored Ads

Like us on Facebook

GOSSIP LANKA STATS