Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

PET ialEk¾ hka;%hla ñ<È
.eksu i|yd wruqof,a Tn
fkdo;a l;djd fukak

wmQrejg ÿj mek weúoao ;u tlu mq;= yÈiaisfha frda.S ùu;a iu. M'S fudfyduâ l,n, jQfhah'Tyq orejdj ffjoHjreka lsysm ‍fofkl=gu fmkakqfõh'mÍlaIK flßKs' Tyqg oek .kakg ,enqfKa ;u tlu mq;= ms<sld frda.hg f.dÿre ù we;s njh'frda.h y÷kdf.k meh úisy;rla hEug u;af;ka Tyq mq;= o /f.k bkaÈhdfõ iqfLdamfNda.S frday,lg .sfhah'ta i|yd Tyqg u. lsfõ ;j;a ffjoHjrfhls'

udi lsysmhla m%;sldr l< o orejdg iqj fkdjQfhah'wf;a ;snQ ishÆu uqo,a o bjr lrf.k Tyq ,xldjg meñKsfha mrdð;fhl= f,isks'furg fm!oa.,sl frday,l§ o orejdg m%;sldr lrkq ,enqfõh'bkamiqo m%;sM,hla fkd,o úg Tyq wjidkfha orejdo /f.k uyr.u ms<sld frday,g .sfhah'orejd frdayf,a fkajdisl m%;sldr .kakd w;r;=f¾ frdayf,a ;;a;ajh fidhd neÆfõh'ms<sld frda.hg f.dÿre ùfuka ñksiqka ú|jk whqre;a ñh hk whqre;a Tyqf.a yo lïmd lf<ah'

ms<sld frda.h uq,Èu y÷kd .kakg kï wo ÈhqKq ;dlaIKfhka ksmojd we;s PET ialek¾ hka;%hla wjYHuh'frdayf,a ta hka;%hla ke;s lñka wirK frda.Ska mÍlaIK i|yd fm!oa.,sl frday,aj,g hk whqre o ;j;a wmyiq;d j,g uqyqK fok whqre o ÿgq Tyqg woyila my< jQfhah'tkï uyr.u ms<sld frday,g PET ialEk¾ hka;%hla ñ,g f.k §uh' th ;ks mqoa.,hl=g l< yelalla fkdjQfhah'fya;=j PET ialekr hka;%hl ñ, fldaá úiaila ùuh' ms<sld frdayf,a wOHlaI;=ud" ffjoHjreka iu. o l;d l< Tyq wjidkfha udOH wdh;kj,o iydh ,nd.ksñka fï i|yd wruqo,la msysgqjd uyck;djf.a iydh ,nd.eksug ;srKh lf,ah'wjidkfha wfma rfÜ ñksiqkaf.a ixfõÈlu kej;;a f,dalhg m%o¾YKh lrñka Èk 100 ;=,È tkï wo PET ialEk¾ hka;%hla ñ<È .eksu i|yd remsh,a ñ,shk 200 lg jeä m%udKhla tl;=jq nj ta i|yd uq,slj lghq;= l, M'S fudyuâ uy;d úiska msysgqjd.;a lÈcd moku úiska ksfõokh lrk ,È''

fï i|yd ueÈy;ajq lÈcd mokfï M'S fudyuâ uy;d we;=¿ tu ixúOdkfha ishÆu fokd"uyr.u ms<sld frdayf,a ishÆu ffjoHjreka"udOH wdh;k úfYaIfhka forK wdh;kh" f,alayjqia wdh;kh yd wruqo, i|yd odhljq ishÆu fokd fukau ieu wdlrhlskau iydhjq ishÆu fokdg f.!rjksh wpdrh fuf,i mqolruq'' Tn ieu bgqlf,a ieneúkau ñksi;alug f.!rjhla f.kÿka W;=ïjq wñ, l%shdjls''fuu l=vd jpk fm,lska tu W;=ï fiajh we.hsug ,la l, fkdyelsh
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR