Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

jdßud¾. iuq¿jg
úhou ;=kafldaá wiQ,la‍Ihla‌

jdßud¾. yd c, iïm;a l<ukdlrK wud;HdxYh úiska wo nKa‌vdrkdhl iïuka;%K Yd,dfõ mj;ajk iuq¿jla‌ i|yd úhou remsh,a ;=kafldaá wiQ,la‍Ihla‌ f,i weia‌;fïka;= .; lr we;'

zzji úI ke;s cd;shla‌ iy jl=.vq frda. ksjdrKhZZ hk f;audj Tia‌fia mj;ajk fuu iuq¿jg jehjk by; uqo, wud;HdxY f,alïjrhd úiska wkqu; lr ;sfí'

ta wkqj wo mj;ajk fuu iuq¿fõ m%jdyk lghq;= i|yd remsh,a ,la‍I 75 la‌" wdf,dalh" Yío úldYk yd miqìï ks¾udKhg remsh,a ,la‍I 80 la‌" iure l,Ug remsh,a ,la‍I 40 la‌" fmdaia‌g¾" nek¾" lgjqÜ‌ fjkqfjka ,la‍I 5 la‌" wdrdOkd m;% i|yd remsh,a ,la‍I 2 la‌" f.dùka wgoyilg ye÷kqïm;a ,nd§ug remsh,a ,la‍I 4 la‌" ieris,s i|yd remsh,a ,la‍I 5 la‌" w;sf¾l lvodis úhoï i|yd remsh,a ,la‍I 10 la‌" j;=r fnda;,a i|yd remsh,a ydr,la‍I wiQoyila‌ weia‌;fïka;= .; lr ;sfí'

fuys ix.%y lghq;= wdydr jÜ‌fgdare ^fukq& ;=kla‌ hgf;a imhk w;r iyNd.S jk f.dùka i|yd ix.%y lghq;= j,g remsh,a ,la‍I 60 la‌ fjkalr ;sfí' ixúOdhl lñgqfõ wdydr i|yd remsh,a ,la‍I 2 la‌ iy úfYaI wdrdê;hkaf.a wdydr i|yd remsh,a ,la‍I 2 la‌ weia‌;fïka;= .; lr ;sfí'

óg wu;rj iyNd.S jk ishÆ fokdg wdydr fnod §ug ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;df.a rej fh¥ ms.kao ilia‌ lr we;ehs jdßud¾. wud;HdxYfha wdrxÑ ud¾. i|yka lrhs'

tfy;a fuu ms.ka wo iuq¿fõ§ fnod§u w;aysgqjd we;s w;r Bg fya;=j f,i ola‌jd we;af;a ckm;sf.a rej fh¥ ms.kaj, uia‌ ud¿ fnodf.k lEu kqiqÿiq ùuhs'

flfia fj;;a fuu iuq¿jg iudk f;audjla‌ hgf;a miq.sh udifhao nKa‌vdrkdhl iïuka;%K Yd,dfõ§ lDIsl¾u wud;HdxYh úiska m%o¾Ykhla‌ meje;ajQ w;r ta i|yd úhou remsh,a fldaá wgla‌ nj iuia‌; ,xld f.dúck iufï,kfha cd;sl ixúOdhl kdu,a lreKdr;ak uy;d fpdaokd lr isà'

zzwehs fï tl yd iudk jHdmD;s folla‌ wud;HdxY follska' fï jevigyka folgu remsh,a tfldf<dia‌ fldaá wiQ ,la‍Ihla‌' fï ckdêm;sjrhdf.a;a" ue;s weue;sjrekaf.a;a" w.ue;sjrhdf.a;a" fm!oa.,sl uqo,a fkdfõ' ck;djf.a nÿ uqo,a'

fï uqo,ska l=vd jeõ 236 la‌ m%;sixia‌lrKh lrkak mq¿jka' wd¾:sl uOHia‌:dkj, t<j¿ m,;=re krla‌fj,d úis lrkjd' fï wd¾:sl uOHia‌:dkj,g t<j¿ m,;=re l,a ;nd .kak lsisu myiqlula‌ kE' wvqu .dfka wêYS;d.dr myiqlï fyda fïjdg ,nd fokak wdKa‌vqj lghq;= lr kE'

tfia ;sìh§ wdKa‌vqfõ weue;sjre úúO jHdmD;sj,g fldaá .Kka jeh lrñka m%;srEmh kxjd .kakjd hEhs kdu,a lreKdr;ak uy;d Èjhskg m%ldY lf<ah'

uq,dY% - Èjhsk
Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR