Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

Èhr lsß l,a ;nd
.kak ji odk nj fy<sfjhs
od, ;sfhkafka ;=jd, msßisÿ lrk ridhkslhla

Èhr lsß l,a ;nd .ekSu i|yd ñksia isrerg wys;lr úi ridhk j¾. tl;= lsÍug we;eï lKavdhï wkqn, §u fya;=fjka .eg¨‍ldÍ ;;a;ajhla Woa.;j mj;sk nj;a fuu l%shdj,sh fndfydaúg isÿ jkqfha uOHu m<d; wdYs%;j nj;a f.dú whs;Ska iq/lSfï ixúOdkh wjOdrKh lrhs'

lsß tl;= lsÍu i|yd m;alr isák we;eï ksfhdað;hka lsß l,a ;nd .ekSu i|yd f.dùka ,jd lsßj,g yhsv%cka f*frdlaihsâ tl;= lrk nj f.dú whs;Ska iq/lSfï ixúOdkfha úOdhl iNsl Wmd,s iurfldaka uy;d mjihs'

f.dùkaf.ka lsß tl;= lrk msßia wod< f.dú ìïj,g ffokslj f.dia lsß tl;= lsÍug fkdyels ksid Tjqka tkf;la lsß l,a ;nd .ekSug yhsv%cka f*frdlaihsâ f.dùkag ,nd§ ;sfnk nj;a f.dùka fïjdys wys;lr ;;a;ajh fkdoek lsßj,g uqyq lrk nj;a ta uy;d lSh'

uykqjr hákqjr ùÈfha fvfjdaka fydag,fha§ Bfha ^7od& meje;s udOH yuqjl§ ta uy;d fï nj wkdjrKh lf<ah'

fuu ridhkslh ;=jd, msßisÿ lsÍu i|yd l,lg by; frday,aj, Ndú; flreKq njo iurfldaka uy;d lSh'

;jo lsßj, Wl= .;sh jeä lsÍu i|yd hQßhd fh§ugo f.dùka mqreÿ mqyqKq ù ;sfnk nj;a fï iïnkaOj uyck fi!LH mÍla‍Iljre oekqj;a l<;a m,la ù fkdue;s nj;a fyf;u mejeiqfõh'

fï iïnkaOj l< úuiSul§ uOHu m<d;a i;a;aj ksIamdok yd fi!LH fomd¾;fïka;=fõ wOHla‍I ffjoH l=f,aYajr l=udr uy;df.ka l< úuiSul§ tjeks isoaëka jd¾;d jk nj mejeiSh'

f,dal fi!LH ixúOdkh uÕska lsß l,a ;nd .ekSu i|yd wod< ridhkslh iaj,amhla tl;= lsÍu wkqu; lr ;sfnk kuq;a f.dùka l=uk m%udKfhka fuh lsßj,g tl;= lrkafkao hkak .eg¨‍jla njo ta uy;d lSh'

lsß ,Sgr 40lg yhsv%cka f*frdlaihsâ ñ,s ,Sg¾ 2la tl;= lsÍug wkque;sh we;s nj;a lsß ksis fõ,djg f.dùkaf.ka tl;= lr .ekSug lghq;= lrkafka kï fuu .eg¨‍j mek fkdk.sk nj;a l=f,aYajr l=udr uy;d mejeiqfõh'

lsß f.dùka c,h yd ¨‍Kq lsßj,g fhdok nj;a th úYd, m%Yakhla nj;a fyf;u lSh'fuu wjia:djg uOHu m<d;a iNd uka;%sjreka jk ksu,a msh;siai yd ksu,a fma%ujxY hk uy;ajreo iyNd.s jQy'

Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR