Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

ud÷¿jdfõ ysñ
wmj;aùu l=uka;%Khla‌
- Wvqfõ ysñfhda lsh;s

udÿ¿jdfõ fidaNs; ysñhkaf.a wmj;a ùu iajNdúl urKhla fkdj widudkH f,i wmj;a lrùula njg iel l< yels fya;= idOl ;sfnk nj;a Wkajykafiaf.a wmj;aùu iïnkaOfhka fidhd ne,Sug rch iajdëk fldñIka iNdjla m;a l< hq;= nj;a Wvqfõ Oïudf,dal ysñfhda mejeiQy'

ffjoH úoHdj ms<sn| ukd oekqula we;s wmlaImd;S mqoa.,hkaf.ka hq;a uKav,hla iys; fldñiula m;a lsÍug rch lghq;= lrkafka kï fidaNs; ysñhkaf.a yÈis wmj;aùu iïnkaOfhka ;sfnk idOdrK fya;= idOl ;uka jykafia tu fldñiug ,nd §ug lghq;= lrk njo Oïudf,dal ysñfhda m%ldY l<y'

Wkajykafia fï nj mejeiqfõ Bfha ^21od& kdrdfyakamsg wNhdrdufha§ meje;s udOH idlÉPdjlg iyNd.s fjñ‚'

Wkajykafia fufiao mejeiQy'

zux §¾> ld,hla fldaÜfÜ kd.úydrfha fkajdislj jevisáñka udÿ¿jdfõ fidaNs; kdysñhkaf.a wkqYdikd ueo bf.kSï lghq;= l<d' ta jf.au Wkajykafia iuÕ ud cd;sl jHdmdrj,g iïnkaO jqKd' 13jeks wdKavql%u jHjia:dj ixfYdaOkh lroa§ isxy, n, uKav,h fjkqfjka Bg úreoaOj wêlrKhg .sh <dnd,u NslaIqj úÈhg ud fidaNs; ysñhka tlalhs .sfha'

Wkajykafiag wikSm yeÿfKa wo Bfha fkfjhs' yenehs wikSm ksid lsisúfgl;a Wkajykafia ÿ¾j, jqfKa kE' Wkajykafiag lrmq Y,Hl¾uh;a b;d id¾:lj l<d' fidaNs; ysñhkaf.a jákdlu okak ldf.a jqK;a j.lSu ;uhs fï wmj;aùu .ek m%Yakhla ;sfhkjd kï fidhd n,kak lsh,d lshkak ´fka'

fuys§ woyia oelajQ mQcH we,af,a .=KjxY ysñfhda"

wfma rgg lsishï jevla lrmq yduqÿrejre wìryia úÈhg wmj;a jQ wjia:d .Kkdjlau ;snqKd' wms l=vd wjêfha f;dg.u jdÑiair kd ysñfhda tf,i wmj;a jqKd' ta jf.au mdkÿf¾ wßhOïu ysñ" .xf.dvú, fidau ysñhka wo jk;=re okafka kE wmj;a jqKdo wmj;a l<do lsh,d' tod isg wo olajdu wfma is;aj, ielhla ;sfhkjd' fidaNs; ysñhkaf.a wmj;aùu .ek;a' ta ksid ;uhs wms ;SrKhla .;af;a rcfhka m%isoaêfha b,a,uq fï ms<sn|j fidhd n,kak iajdëk fldñiula m;a lrkak lsh,d'

Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR