Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

;reKShka úÈhg zzpeÜlrZZ
fld,a,kaf.a ksrej;a ùäfhda
f.kajdf.k lmamï .kak l,a,shla

iqrEmS ;reKShka f,i fmkS isáñka f*ianqla iudc fjíwvúh Tiafia ;reKhka fma%ufhka rjgd Tjqkaf.a ksrej;a PdhdrEm iy ùäfhda o¾Yk ,ndf.k tajd m%pdrh lrk njg ;¾ckh lr remsh,a ,laI .Kkska lmamï uqo,a ,nd.kakd ixúOdkd;aul l,a,shla ms<sn| mÍlaIKhla

mj;ajd wêlrKhg jd¾;djla bÈßm;a lrk f,i fld<U m%Odk ufyia;%d;a .sydka ms,msáh uy;d Bfha ^19& wmrdO mÍlaIK fomd¾;fïka;=j fj; ksfhda. lf<ah'

fuu isoaêhg wod<j f*ianqla fjí wvúh Tiafia iqrEmS ;reKShlg /jà ;u ksrej;a PdhdrEm iy ùäfhda o¾Yk ,nd § we;'

miqj wod< l,a,shg lmamï jYfhka uqo,a remsh,a fo,laI oi oyil uqo,la ,ndÿka nj lshk hqo yuqod fin<l= úiska wmrdO mÍlaIK fomd¾;fïka;=j fj; l< meñ‚,a,lg wkqj fuu mÍlaIKh wdrïN l< nj tys mß.Kl wxYfha ia:dkdêm;s m%'fmd'm' tia' fla' fiakdr;ak uy;d Bfha ^19& wêlrKhg oekqï ÿka wjia:dfõ fuu lreKq wkdjrKh úh'

meñ‚,sldr hqo yuqod fin<df.a f*ianqla .sKqug iqrEmS ;reKShl úiska werhqula ^f*kaÙ ßlafjiaÜ& ,nd § we;s w;r" miqj meñ‚,slre úiska tu ;reKShl f,iska fmkS isá wh iu. oeä ióm weiqrla mj;ajd we;s nj meñ‚,slre ish meñ‚,af,ka ryia fmd,sishg meñ‚,s lr ;sìK'

fuu ióm weiqr fya;=fjka ;reKShl f,i f*ianqla fjíwvúfha fmkS isá ;eke;a;d úiska meñ‚,sldr yuqod fin<df.a ksrej;a PdhdrEm iy ùäfhda o¾Yk úYd, m%udKhla ,ndf.k b,a,d we;s nj;a" fuu wh ldka;djl f,i is;+ meñ‚,slre tu PdhdrEm fukau ùäfhda o¾Yk o ,nd § we;af;a Tyqf.a cx.u ÿrl:kh u.ska nj;a ryia fmd,sish wêlrKhg lreKq jd¾;d lr ;sìK'

miqj meñ‚,slref.a ksrej;a PdhdrEm iy ùäfhda o¾Yk m%pdrh lrk nj mjiñka wod< f*ianqla .sKqu ysñ lKavdhu úiska meñ‚,sldr yuqod fin<d ìh .kajd ;¾ckh lr wjia:d foll§ uqo,a remsh,a fo,laI oi oyil uqo,la .sKqï wxl follg ner lrjdf.k we;ehs ryia fmd,sish wêlrKfha§ lreKq wkdjrKh lf<ah'

fujeks meñ‚,s rdYshla iïnkaOfhka fï jk úg ;u wxYh fj; f;dr;=re ,efnñka mj;sk njo fuys§ i|yka l< ryia fmd,sish isoaêhg wod<j tla mqoa.,hl= fkdj ixúOdkd;aul lKavdhula lghq;= lrkq ,nk njo wêlrKhg i|yka lf<ah'

ta wkqj" meñ‚,a,g wod< lmamï uqo,a ,ndÿka nj lshk nexl= .sKqïj, f;dr;=re fukau wod< ta à tï hka;%j, iS iS à ù leurd o¾Yk o ,ndf.k fuu mÍlaIKh läkñka isÿlr wêlrKhg iúia;r jd¾;djla ,nd fok f,i fuys§ wêlrKh ryia fmd,sishg kshu lf<ah

Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR