Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

weô,smsáfha uy Woaf>daIKhla
jHdmdßl ia:dkj, l¿ fldä

fmd,sish fyda yuqodj
k.rfha lsisu ;ekl ke

weô,smsáh k.rfha l¿ fldä Tijd ud¾. wjysr lrñka m%foaYjdiSka Woaf>daIKhla wdrïN lr ;sfí'

ksjil meje;s idohla w;r;=r fmd,Sish iu. we;s jQ .egqñka miq ;=jd, ,nd widOH ;;a;ajfha isá tlaore mshd wo w¿hu ñhhdfuka miq fmd,sisfha l%shdl,dmhg úfrdaOh m<lr weô,smsáfha jHdmdßl ia:dk jid oud fïjk úg Woaf>daIKhla meje;afjhs'

tu jHdmdßl ia:dkj, l¿ fldä Tijd fïjk úg oyilg wêl msßila weô,smsáh k.rhg /iaj úfrdaO;djl ksr; jk nj wm jd¾;dlre mejiSh'

fmf¾od meje;s tu idofha§ idohg tlaj isá msßi fmd,sish iu. .egqulg ueÈj ;snQ w;r .egqfï§ fmd,sia ks,OdÍka isõfofkl= yd idudkH jeishka ;sfofkl= ;=jd, ,nd ;snqKs'

tfia ;=jd, ,enQ wh w;r isá tlaore msfhl=f.a ;;a;ajh nrm;< neúka Tyq weô,smsáh frdayf,a isg r;akmqr frday,g udrelr hejQ w;r oeä i;aldrfha isá t‍u frda.shd wo w¿hu ñhf.dia ;sìK'

fuu isoaêh lK jelSu;a iu. weô,smsáh k.rfha ck;dj fmd,sisfha l%shdl,dmhg úfrdaOh md fïjk úg úfrdaO;djhla wdrïN lr ;sfí'

idoh w;r;=r we;s jQ wdrjq,la úi£ug hdfï§ tys ksjeishka fmd,Sishg myr§ula isÿlr we;s nj fï .ek l< úuiSul§ fmd,sia udOH m%ldYl ld¾hd,h mjid ;snQ w;r tfy;a u;ameka b,a,d fmd,sia ks,Odßka fofofkl= ;uka iu. .egqug wd nj ksjeishka mjid ;snqKs'

tu u; .egqu ÿrÈ. f.dia ;j;a fmd,sia ks,OdÍka msßila isú,a we÷ñka meñK ;ukag myrÿka nj;a" tfia m%ydrhg ,lajQ tla wfhla uy,a ksjiska ìug ;,aÆ lr oeuQ nj;a" fuu isoaêh weiska ÿgqjka mjid ;sìK'

tfy;a wod< mqoa.,hd uy,a ksjiska ìug mekSu ksid fuf,i ;=jd, ,enQ nj fmd,Sish mjid ;snqKs'

tfiau f>daIdldß f,i mj;ajk tu idoh ksid ;uka wmyiq;djg m;aj we;s njg m%foaYjdiSka lsysm fofkl=f.kau ,o weu;=ï ksid Bg ueÈy;a jQ njo fmd,sish wjOdrKh lr ;sìK'

flfia fyda fuu isoaêh ksid ;=jd, ,nd isá 29 yeúßÈ tlaore msfhl=g wo w¿hu Ôú;fhka iuq.ekSug isÿjQfha ish ìß| ;j;a ore m%iQ;shlg iqodkïj isáh§h'

fï w;r fïjk úg meje;afjk tu úfrdaO;djh ksid weô,smsáh - ñoafoKsh mdf¾ jdyk Odjkhg ndOd meñK we;s w;r tu ud¾.h wjqrñka m%foaYjdiSka gh¾ mq¿iaid úfrdaO;djhl ksr;j isák njo jd¾;d fjhs'


 


Pdhdrem uq,dY% - ,xld§m
Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR