Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

ysreKsld w;awvx.=jg
.kakehs kS;sm;sf.ka Wmfoia

;reKhl= meyerf.k ‍hdfï isoaêhg wod<j iellrejl= f,i md¾,sfïka;= uka;%S ysreKsld fma%upkao% uy;añh w;awvx.=jg .kakd f,ig kS;sm;sjrhd fld<U wmrdO fldÜGdihg Wmfoia § ;sfí' fmd,sish bÈßm;a l< lreKq i<ld ne,Sfuka miq fma%upkao% uy;añh w;awvx.=jg .kakd f,ig kS;sm;sjrhd miq.sh n%yiam;skaod rd;%sfha§ Wmfoia ÿka nj kS;sm;s fomd¾;fïka;=fõ by< fmf<a wdrxÑ ud¾. mejeiSh'

fuu meyerf.k hdfï isoaêhg fma%upkao% uka;%Sjßhf.a odhl;ajh yd iïnkaO;dj ;yjqre ùu i|yd idlals we;s nj;a" w;awvx.=fõ miqjk wfkla iellrejkaf.a m%ldY yd idlalslrejkaf.a m%ldYj,ska wkdjrKh jk lreKq yd iellrejka w;r yqjudre jQ ÿrl:k ixjdo jd¾;d u.ska idlals bÈßm;a ù we;s nj kS;sm;s fomd¾;fïka;=fõ by< fmf<a wdrxÑ ud¾. m%ldY lrhs'

kS;sm;sjrhdf.a ks¾foaY u; bÈß i;sh ;=< fuu úu¾Yk lghq;= wjika lrkq we;s nj;a wñ, m%shxlr kue;s ;reKhdf.a meyerf.k hdu ms<sn| kS;sm;sjrhdf.a Wmfoia u; fuu úu¾Ykh wdrïN flf<ah' fuu meyer .ekSfï isoaêh ms<sn| uka;%Sjßhf.a wdrlaIlhl=f.a ÈhKshl miq.sh i;sfha ÿka m%ldYhla u.ska úu¾Yk wÆ;a u.lg fhduq jQ w;r tu wdrlaIlhd o fï isoaêhg wod<j oekg w;awvx.=fõ isák miajeks iellref.a 11 yeúßÈ ÈhKshf.a m%ldYhg wkqj ;reKhd meyerf.k hEfuka miq Tyq md¾,sfïka;= uka;%S ysreKsld fma%upkao% uy;añh yuqjg bÈßm;a ler we;s nj wkdjrKh ù ;sfí'

isoaêh isÿjk wjia:dfõ§ tu ÈhKsh tys /£ isg ;sfí' iS' iS' à' ù' leurd moaO;sfha weh frÈms<s fjf<|if,a isá ;reKhd n,y;aldrfhka meyerf.k hk wjia:dfõ§ weh ish mshd iu. tu ia:dkfha /£ isg ;sfí'

meyer .;a ;reKhd uka;%Sjßhf.a ld¾hd,hg /f.k f.dia ;¾ckh ler uqodyer we;s nj tu ÈhKshf.a m%ldYfhka ikd: jk nj wmrdO úu¾Yk fldÜGdih miq.sh isl=rdod wêlrKh fj; okajd isáfhah'

fm!oa.,sl mjq,a wdrjq,la iudodk lsÍug lghq;= l< njg fï isoaêh úia;r lrñka fma%upkao% uy;añh mjid ;snqKs'

uq,dY% - ÈkñK
Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR