Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

weu;s úchodi yd wejkaÜ.dâ iNdm;s
.ek f*dkafialdf.ka úfYaI fy<sorõjla

m%cd;ka;%jd§ mlaIfha ld¾hd,h f.dvke.Sug wdOdrhla lrkakehs wejkaÜ.dâ iNdm;s ksYaYxl fiakdêm;sf.ka b,a,d isá kuq;a Tyqf.ka w,a,ia ,nd.;af;a ke;ehs *S,aâ ud¾I,a ir;a f*dkafiald uy;d lshhs'

úYd, uqo,la jeh lr wejkaÜ.dâ iud.fï fiajlhska msßila miq.shod úydr uyfoaùhg f.kajd ;uka w,a,ia ,nd.;a njg fpdaokd l< nj;a" ;uka lsisúfgl;a Tyqf.ka w,a,ia fkd.;a nj;a" fyf;u Bfha mej;s udOH yuqjl§ mejiSh'

tfia jqjo ;udf.a ld¾hd,fha jev l< lms, r;akdhl keue;a;d fiakdêm;sf.ka w,a,ia .;a;doehs ;uka fkdokakd nj;a" tfiau Tyq ¥Is;fhl= ksid mlaIfhka bj;a l< nj;a" f*dkafiald uy;d mejiSh'

lms, r;akdhl m%dfvda r:hla Ndú;d l< njo th fldfykaoehs weiQ úg th ;udf.a {d;s ifydaorfhl=f.ka ,enqK tlla hehs mejiQ njo ta uy;d lshd isáfhah'

th wejkaÜ.dâ iNdm;sf.ka ,enqKq tllaoehs fkdokakd nj mejiQ ir;a f*dkafiald uy;d flfia fj;;a yuqodfjka m,d.sh fin¿ka wejkaÜ.dâ iud.fï fiajh fkdlrkafka kï th Tmamq lr fmkajk f,io ksYaYxl fiakdêm;sg wNsfhda.hla lf<ah'

fiakdêm;s yuqodfõ fiajh lf<a wjqreÿ 6la njo" ;uka wjqreÿ 40la yuqodfõ fiajh l< njo Tyq lSfõh'

tfiau wejkaÜ.dâ iNdm;s fokafka mqxÑ mqxÑ w,a,ia fkdj ñ,shk 500" 600 w,a,ia nj;a" Tyq yd in|;d meje;ajQ úchodi rdcmlaI ;uka l< wNsfhda.hg fuf;la ms<s;=re ke;s nj;a" Tyq bkafka zzlfÜ msÜgq ysrfj,dZZ jf.a nj;a" fyf;u fmkajdÿkafkah'

2006§ úchodi rdcmlaIf.a mjqf,a idudðlhska yd fiakdêm;sf.a mjqf,a idudðlhska äiaks,ka;fha ixpdrh l< nj;a" tys§ b÷ï ysgqï" m%jdyk myiqlï iïmQ¾Kfhka oerefõ fiakdêm;s úiska nj;a" f*dkafiald uy;d mejiSh'

tjeks ióm in|;djhla ksYaYxl fiakdêm;s iu. úchodi rdcmlaIf.a we;s nj;a th fy<s l< hq;= nj;a" tfia fkdlrkafka kï ;udg fjf,a úodfka hehs lshk úchodi rdcmlaI .ek ;j;a lreKq fy<s lsÍug iqodkï nj;a"‍ Tyq wjOdrKh lf<ah'

;jo rks,a úl%uisxy uy;d w.ue;s f,i Èjqreïfok wjia:djg meñK isá ysgmq ckm;s uyskao rdcmlaI uy;d o< ye¿Kq kd.fhla f,i ;udf.ka zzfldfyduo ir;aZZ lshd weiQ nj;a" tfia weiQ mqoa.,hdo ;udg md¾,sfïka;=fõ§ fjf,a úodfka lshQ nj;a" bka meyeÈ,s jkafka o< ye¿Kq kd.hdf.a wef.a ;ju;a úI ;sfhkjd hehso fyf;u fmkajdÿkafkah'


Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR