Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

rg yokak neßkï uu
n,h w;yßkjd

rdcH fiajlhskag ,ndfok remsh,a 10"000 §ukdj ‍,nk jif¾ isg wÈhr 3la hgf;a Tjqkaf.a uQ,sl jegqmg tl;= lrk nj w.%dud;H rks,a úl%uisxy uy;d mjihs'

ta wkQj ,nk jif¾ ckjdÍ udifha§ remsh,a 2000la Tjqkaf.a uQ,sl jegqmg tl;= lsÍug lghq;= lrk nj ta uy;d lshhs'

rdcH" w¾O rdcH we;=¿ lafIa;% .Kkdjl fiajlhska fyg Èkfha jevj¾ckhla le|ùu yd tu j¾ckh iïnkaOfhka jD;a;Sh iñ;s iu. fmf¾od meje;s idlÉPdj .ek wo md¾,sfïka;=fõ§ úfYaI m%ldYhla lrñka w.ue;sjrhd fï nj lshd isáfhah'

tfiau rdcH fiajhg wÆ;ska tlajk whf.a úY%du jegqm lsisfia;a wj,x.= fkdlrk njo Tyq m%ldY lf<ah'

rdcH fiajlhskaf.a úY%du jegqm lsisÿ fjkilska f;drj mj;ajdf.k hk nj i|yka l< w.%dud;Hjrhd wruqo,a iys; úY%du jegqma l%uhla y÷kajd§u fjkqfjka lñgqjla m;a lrk nj o mejiSh'

n,h /l.ekSfï foaYmdk wruqKq fya;=fjka ckm%sh ;SrK fkd.kakd nj o w.%dud;H rks,a úl%uisxy uy;d jeäÿrg;a i|yka lf<ah'

cd;sl jegqma fldñiu h<s ia:dms; lrk njo w.ue;sjrhd tys§ mejiSh'

;jo jdyk wdohï n,m;% .dia;= ishhg 25 isg ishhg 15 olajd my, ouk njo wka;¾ld,Sk mshjrla f,i ÿï mÍlaIK .dia;=j remsh,a 1500 olajd wvq lrk njo w.ue;sjrhd lshd isáfhah'

;jo l,anÿ i|yd jdykhlg wh lrk ;lafiare .dia;=j remsh,a 5000la olajd;a" ;%sfrdao r: yd fudag¾ ihsl,a i|yd ;lafiare .dia;=j remsh,a 3000 olajd;a my; ouk nj w.ue;sjrhd mejiSh'
Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR