Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

ksis mßÈ l%shdud¾. .;af;d;a
l=i,ag ksoyia‌ ùfï wjia‌:djla‌

;ykï W;af;acl ,nd .ekSu iïnkaOfhka cd;Hka;r l%slÜ‌ ;r. ;ykulg ,la‌j isák l=i,a fmf¾rdf.a wod< ;yku wju lr .ekSu fyda bka uqod .ekSu i|yd Y%S ,xld l%slÜ‌ wdh;kfha ksfhdað;hka msßila‌ cd;Hka;r l%slÜ‌ ljqkais,fha úkh lñgqj yuqùug ;SrKh lr ;sfí'

l%Svd wud;H ohdisß chfialr uy;df.a u. fmkaùu hgf;a Y%S ,xld l%slÜ‌ wdh;k ksfhdað;hka msßila‌ cd;Hka;r l%slÜ‌ ljqkais,h iu. bÈß Èk lsysmh;=, vqndhs ys§ wod< m%Yakh idlÉPd lsÍug kshñ;j ;sfí'

fï ms<sn|j l%Svd weue;s ohdisß chfialr uy;d mjikafka" zzl=i,a fmf¾rd È.ska È.gu m%ldY lr isákafka Tyq ;r.j,g wod< lsisu ;ykï W;af;aclhla‌ f.k fkdue;s njhs' Tyq wfma rfÜ isák ola‍I l%slÜ‌ l%Svlfhla‌' wms;a fidhd neÆjd fï mÍla‍IK jd¾;dj' tafl Th lshk ;ykï W;af;acl ix>Glh b;du;a iq¿ m%udKhla‌ muKhs wvx.= ù ;sfnkafk' fï isÿùfï§ is;du;d ;ykï W;af;acl .;a fkdue;s nj meyeÈ,sj fmfkk lreKla‌' ta;a whs'iS'iS' h yuqù m%Yakh ksrdlrKh lr .; hq;=hs'ZZ hkqfjka mejiSh'

l%Svdjg iïnkaO fkdjk wjia‌:djl§ flfia fyda l=i,a fmf¾rdf.a YÍrhg we;=<;a jQ ;ykï W;af;acl ix>glhla‌ fya;=fjka Tyq fï jk úg oeä wiSre;djhlg m;aj ;sfí'

flfia fj;;a wod< ;ykï W;af;acl isÿùu ms<sn|j whs'iS'iS' úkh lñgqj iu. idlÉPd lsÍug l=i,a fmf¾rdgo wjia‌:djla‌ we;s w;r ta wkQj Tjqkaf.ka idOdrK ;Skaÿjla‌ ,efnkq we;ehs l=i,a fmf¾rd we;=¿ Tyq fjkqfjka fmkS isák ishÆ fokdf.a wfmala‍Idj ù ;sfí'

fï ms<sn|j .; hq;= l%shdud¾. ksis mßÈ fkd.;fyd;a l=i,a fmf¾rdg isõ wjqreÿ l%slÜ‌ ;r. ;ykulg ,la‌ùfï wjodkula‌ mj;S' kuq;a fujeks isÿùï j,§ ksjerÈ nj Tmamq lsÍu i|yd f,diEka kqjr l%Svd iu: uKa‌v,hla‌o ia‌:dms; lr ;sfí' ta yrydo l=i,ag ish ks¾fodaIsNdjh Tmamq lsÍfï wjia‌:djla‌ ;sfí'

f,dal tla‌Èk l%slÜ‌ msáfha fojeks fõ.j;au w¾O Y;lfha ysñlrejdo jkafka l=i,a fmf¾rdh'

uq,dY% - Èjhsk
Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR