Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

ks, we÷ï fjkqjg jjqp¾ fokafka
fïlhs weu;s wls, lshk l;dj

isiqkag jjqp¾ ,nd§ug ;SrKh lf<a m%ñ;sfhka f;dr we÷ï Tjqka w;g m;aùu je<elaùug;a" w;rueÈhka fldñia .eiSu je<elaùug;a" remsh,a ñ,shk 500la muK b;sß lr f.k tho wOHdmkfha ÈhqKqjg fhoùu i|yd;a hehs wOHdmk weu;s wls, úrdÊ ldßhjiï uy;d mjihs'

furg mdi,a isiqka ,laI 42la muK isák nj;a" Tjqkag ks, we÷ï ,nd§u i|yd miq.sh jirg remsh,a ì,shk 2'3la jeh lr we;s nj;a" kj jevms‍<sfj< hgf;a remsh,a ì,shk 1'3la muK jeh fj;ehs .Kka n,d we;s nj;a" wud;Hjrhd lshhs'

leìkÜ ;SrK oekqï§fï udOH yuqjg wo tlafjñka wud;Hjrhd fï nj m%ldY lf<ah'

ks, we÷ï ,nd§fï§ tajd ksis mßÈ mßlaId lsÍula isÿfkdùu ksid fndfyda wjia:dj, isiqkag ,eî we;af;a m%ñ;sfhka f;dr we÷ï nj;a" we;eï úg 1 jir isiqkag ,ndfok frÈ m%udKh jeä nj;a" tfiau by< mx;sj, isiqkag ,efnk frÈ m%udKh wvq ù we;s nj;a" ta uy;d fmkajdÿkafkah'

kj l%uh hgf;a ujqmshkag ;uka leu;s fyd| lvhlg .syska frÈ fyda uid ksu l< we÷ï ñ,§ .ekSug yels nj;a" jjqp¾ l%uh hgf;a YsIH NslaIQka Wfoid remsh,a 1700l jjqprhla" tl jir isiqkag th remsh,a 400la" óg wu;rj 1000" 800" 750" 720 ñ, .Kka hgf;a jjqp¾ ,ndfok nj;a" wud;Hjrhd mejiSh'

jjqprh rcfha nexl=jlska udre l< yels mßÈ fok w;ru th mx;s Ndr .=re;=ud ks¾foaY l< hq;= njo lS weu;sjrhd fuu uqo, ,enqKq miq mshd ;enEreug hhs hkqfjkao we;euqka‍ l;d lshd we;s nj Tyq fmkajdÿkafkah'

tfiau frÈ ñ, .Kka jeä jqfKd;a ñ, md,khla lsÍug mshjr .kakd njo we;eï úg j;alula we;s ujqmshkaf.a orejka jjqp¾ ,nd .ekSug wlue;a;la olajkafka kï tu uqo,o ÿIalr m<d;aj, orejkag jir foj;djla ks, we÷ï ,nd.; yels mßÈ ,nd§ug wjOdkh fhduqj we;s nj weu;sjrhd mejiSh'

fï i|yd leìkÜ uKav, wkque;sh o ,eî we;s nj fmkajdÿka weu;sjrhd fuu jevms<sfj< ;=< .egÆldÍ ;;a;ajhla we;s kï fidhdn,kakehs ckdêm;sjrhd l< kshuhla wkQj lñgqjla o m;alr we;ehs ta uy;d ‍m%ldY lf<ah'

flfia jqjo ks, we÷ï fjkqjg jjqp¾ ,nd§ug ,xld .=re ix.uh fukau wka;¾ úYajúoHd, YsIH n,uKav,h o úfrdaOh m%ldY lr we;s w;r Tjqka mjid ;snqfKa fuh ks, we÷ï ,nd§u o lmamdÿ lsÍug .;a l%shdud¾.hla f,ihs'

uq,dY% - wo forK
Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR