Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

ñkSurejka lmamïlrejka
lshk m,shg ux wia‌fjkafka kE

wejeka.dâ isoaêh uq,alrf.k ñkSurejka iy lmamï lrejkaf.a b,a,Sïj,g uq,d ù weue;s Oqrfhka b,a,d wia‌ùug ;rï ;uka w{kjka;hl= fkdjk nj wêlrK weue;s úchodi rdcmla‍I uy;d Bfha mejeiSh'

weue;sjrhd jeäÿrg;a fufiao mejiSh'''

wejka.dâ isoaêh iïnkaOfhka ;udg t,a, lrk fpdaokd mokï úrys; tajd ksid ;ud wud;H Oqrfhka b,a,d wiafkdjk nj;a ysgmq wdrlaIl f,alï f.daGdNh rdcmlaI uy;d w;awvx.=jg .ekSug bv fkdfok nj;a wêlrK yd nqoaOYdik wud;H úchodi rdcmlaI uy;d lShhs'

tfukau ;ud wejka.dâ iud.u iuÕ lsisÿ iïnkaO;djla fkdue;s nj;a ta ms<sn| ;udg fpdaokd t,a, lsÍu fl%daOh byjyd .sh iudcjd§kaf.a udkisl Wkaudohla nj;a úchodi rdcmlaI uy;d lSh'ta ms<sn| woyia olajñka Tyq fufiao lSh'

fï iïnkaOfhka ug fpdaokd lrkak ;rï mqxÑ fya;=jlaj;a keye' uu wejka.dâ iud.u fjkqfjka ljodj;a l;d lr,d keye' uu tod md¾,sfïka;=fõ§ l;d flf<a kS;sm;s fomd¾;fïka;=j fjkqfjka' ta uu lshmq foaj,a 100]lau ksje/Èhs' uf.a wud;HdxYh hgf;a ;sfhk fomd¾;fïka;=jla jk kS;sm;s fomd¾;fïka;=j ksje/È foa lr,d ;sfhkjd kï ta rcfha ks,OdÍkag wdrlaIdj ,nd§u uf.a j.lSula' ta Woúhg úmlaIfha ñksiaiq .yk tl idudkH fohla jqK;a wdKavqfõ ñksiaiq;a ta whg .ykafka rg wrdðl lrkakhs' talg bv fokak neye' uf.a ia:djrh ljodj;a fjkia fjkafka keye'

wêlrK wud;HdxYfha lsisu mÍlaIKhla lrkafka keye' mÍlaIK lrkafka fmd,sisfhka' ta ksid uu weue;slfuka b,a,d wiafjkafka keye' miq.sh ldf,a yeg ye;a;Eodyla ur,d odmq ñkSurejkaf.a Wmfoia uu .kafka keye' ta wh fldfydu lsõj;a uu je/È lr,d ke;s ksid weue;slfuka whska fjkak ;rï fudf<a wudrejla ug keye' uu È.gu fï weue;sOqrfhau bkakjd' weue;slu udre lrkjd lsh,d ;SrKhla ug oekqï §,d keye' tfyu jqfKd;a ta .ek ta fj,djg n,d.uq'

ljqre fudkjd lsõj;a uu ksje/Èhs' ug lrk fpdaokd je/Èhs' ta yskaod ug weue;slfuka b,a,d wiafjkak lsisÿ wjYH;djla keye' ta ldf,a wdrlaIl f,alï f.daGdNh rdcmlaI fyd|hs' thd ;uhs rg fír.;af;a lsh,d lshmq weue;sjre ;uhs wo lshkafka f.daGdNh rdcmlaI w;awvx.=jg .kak ´k lsh,d'

ta w;awvx.=jg .kak lshkafk;a ;%ia;jdoh je<elaùfï mk; hgf;a' ;%ia;jdoh rfgka ;=rka lrkak f.daGdNh rdcmlaI kdhl;ajh ÿkakd lsh,d wms foaYmd,k fNaohlska f;drj ms<s.kak ´k' thdj ;%ia;jdÈfhla lrkak lsh,d ;uhs Th weue;s,hs" wkqr l=udr,hs lshkafka' uu talg bv fokafka keye' fudlo Tyq igka flf<a rg fjkqfjkaz hehs wêlrK yd nqoaOYdik wud;H úchodi rdcmlaI uy;d jeäÿrg;a lSh'

Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR