Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

fiahd >d;kh mÍlaIK
wjq,a jqfka fmd,sia ks,OdÍkag
t,a, jQ n,mEï ksid

fiahd ifoõñ ÈhKshf.a >d;kh ms<sn| uQ,sl fmd,sia mÍlaIK wjq,a ùug fya;=j tu >d;kfhka miqj foaYmd,k{hka" udOH" Wiia fmd,sia ks,OdÍka we;=¿ fndfyda msßia tu mÍlaIK meje;ajQ my, uÜgfï fmd,sia ks,OdÍkag l< nrm;, n,mEu nj rdcH wud;H md,s; rxf.a nKavdr uy;d mjihs'

weiska ÿgq idlaIs fkdue;s fujeks lDDr >d;khl§ jeo.;a jkafka úoHd;aul idlaIs nj mjik weu;sjrhd iellrejka fidhd úoHd;aul idlaIs blaukska ;yjqre lsÍu i|yd YS‍% ,xldfõ wmrdO úi£fï fh§ isák ks,OdÍka yg ;dlaIKsl myiqlï b;d wju njo i|yka lrhs'

ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaI uy;df.a md,k iuh ;=, iudcfha l;d nyg ,lajQ fujeks wmrdO j,g ielmsg w;awvx.=jg .;a iellrejka wdhqo fmkaùug f.dia fmd,siSfhka fjä ld ureuqjg m;aúï" iellrejka udxpq iys;j .x.d j,g mek ish Èú kid .ekSï jeks isoaëka nyq, jQ njo i|yka lrk rxf.a nKavdr uy;d tjeks isÿùï zzhymd,khZZ ;=, kej; isÿlsßug fkdyels ksid fmd,sish w;ska fujeks wjq,a isÿfjk njo lshhs'

rdcH wud;Hjrhd fufiao mjihs'''

zmiq.sh ldf,a fï jf.a oreKq wmrdOhla jqkdu lõre yß tflla w;awvx.=jg .kakjd' ñksyg úreoaOj idlals yokjd' Bg miafia ielldrhd wdhqo fmkakkak tlal hkjd' tfyu ke;akï Trejl ke.,d hoa§ ielldrhd udxpq msáka f..a mkskjd' fï jf.a flá l%u yryd ;uhs ta ldf,a wmrdOldrhka lshk whg ovqjï ÿkafka'

fï jf.a flá l%u j,g ;uhs wfma fmd,sia ks,Odßkq;a" ck;dj;a we;=¨ ish¨ fokd;a yqrefj,d ysáfha' oeka tajd nEfka' kshu úÈyg idlaIs iys;j wmrdOlrejka w,a,d.kak wfma whg ;du yqre keye'

fï isoaêfha§ mÍlaIK meje;ajQ my, ks,OdÍkag oeä n,mEï t,a, jqKd' ta n,mEï t,a, jqfka foaYmd,k{hkaf.ka udOHj,ska ta jf.au Wiia fmd,sia ks,OdÍkaf.ka' fï fya;= ksid;a wr l,ska mQ¾jdo¾Y § ;snQ wmrdO úi£fï zzfIdaÜ lÜZZ j,g hkak fkdyels ùu;a ksid fuys uQ,sl mÍlaIKk wjq,a jqKd' ta ksjerÈj úoHdkql+,j lghq;= lrkak .sh ksid'

uq,dY% - ,xld iS ksjqia
Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR