Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

;%ia:jd§ ;¾ck fya;=fjka
nxlrhla f.dvke.=fõ

wr,sh.y ukaÈrfha;a
nxl¾ ;sfhakjd

m%isoaêhg m;a lsßu iqÿiq ke

Y%S ,xldj iïnkaOfhka ðkdjys§ iïu; jQ fhdackdfõ Ndhdkl ks¾foaY .Kkdjlau ;sfnk nj ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaI uy;d mjihs'

uyskao rdcmlaI uy;d fmkajd fokafka tys nrm;<u ks¾foaY 03la mj;sk njhs'

Bkshd hqo wmrdO úu¾Ykh lsßug hqO wmrdO wêlrKhla msysgqúu bka m%Odk lreKla nj Tyq fmkajd fohs'

tfukau tu wêlrK hdka;%Kh ;=< úfoaY úksYapldrjreka" úu¾Yk ks,Odßka yd úfoaY kS;s{hska f.kaúug tl.úu furg Widú moaO;shg" ks;sm;s fomd¾;fïka;=jg" kS;s{ jD;a;shg wmydihla nj ta uy;d fmkajd fohs'

kdrdfyakamsg wNhdrdufha§ úoaj;=ka" l,dlrejka we;=Æ msßilg ðksjd fhdackdj ms<sn| meyeÈ<s lrñka wo ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaI uy;d fuu woyia m< lf<ah'

tfïku miq.shod md¾,sfïka;=fõ mej;s ðkSjd udkj ysñlï fhdackdj ms<sn| újdofha§ ;ud woyia oelaùug tla fkdjQfha th u.yeÍug fkdjk nj;a" ;udg tÈk fm!oa.,sl ldrKhla fya;=fjka tÈk tu újdohg iyNd.Sùug fkdyels jq nj;a Tyq tys§ wjOdrK lf<ah'

fld<U fldgqj ckdëm;s ukaÈrfha msysgd we;s N=.; ukaÈrh iïnkaOfhkao fuys§ udOHfõ§ka ysgmq ckdêm;sjrhdf.ka m%Yak lr w;r tBg ms<s;=re ,ndfoñka ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaI lshd isáfha tu nxlrh tjlg ;%ia:jd§ ;¾ck fya;=fjka f.dvk.k ,o nxlrhla njhs'

yÈis wjia:dj, wdrlaIl uKav,fha /iaùï meje;aùu i|yd fuu N=.; ukaÈrh Ndú;d l< njo Tyq i|yka lf<ah'

th ;udf.a u;h msßÈ isÿfkdl< fohla njo ysgmq ckdêm;sjrhd tys§ fmkajd ÿkafkah'

tjka jQ nxl¾ wr,sh.y ukaÈrfha§ we;s nj;a" tjd m%isoaêhg m;a fkdl< hq;= lreKq nj;a ta uy;d wjOdrK lr isáfhah'

uq,dY% - wo forK
Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR