Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

kj leìkÜ weu;s ;k;=re fukak

ckdêm;s f,alï ld¾hd,fhaÈ ckm;s ffu;%smd, isßfiak uy;d bÈßmsg§ wo Èkfha Èjqreï fok ,o kj rcfha weu;s uKav,h fufiah

cd;sl m%;sm;a;s yd wd¾Ól lghq;= - w.ue;s rks,a úl%uisxy
ixpdrl ixj¾Ok yd l%sia;shdkq lghq;= - fcdaka wur;=x.
;sridr ixj¾Ok yd jkÔù weu;s -.dñKS chúl%u fmf¾rd
m%jdyk weu;s - ksu,a isßmd, o is,ajd
iudc iún,.ekSï yd iqnidOk weu;s - tia'î' Èidkdhl
lïlre yd jD;a;Sh iñ;s in|;d - ví'ã'fÊ fifkúr;ak
úYaj úoHd, wOHdmk yd uydud¾. weu;s - ,laIauka lsßwe,a,
wdmod l<ukdlrK - wkqr m%sho¾Yk hdmd
;dlaIK ;dlaIK wOHdmk yd /lshd - iqis,a fm%auchka;
kS;sh iduh yd nkaOkd.dr m%;sixialrK - ;s,la udrmk
fi!LH fmdaIK yd foaYSh ffjoH- rdð; fiakdr;ak
uqo,a weu;s - rù lreKdkdhl
ksmqK;d ixj¾Ok yd jD;a;Sh mqyqKq - uyskao iurisxy
iajfoaY lghq;= - jðr wfíj¾Ok
wNHka;r lghq;= jhU ixj¾Ok yd ixialD;sl lghq;= - tia'î' kdúkak
uydk.r yd niakdysr ixj¾Ok - mdG,S pïmsl rKjl
ëjr yd c,c iïm;a- uyskao wurùr
jeú,s l¾udka; - kùka Èidkdhl
úÿ,sn, yd mqk¾ckkSh n,Yla;s - rxð;a ishU,dmsáh
lDIsl¾u weu;s - ÿñkao Èidkdhl
nqoaOYdik weu;s - úfÊodi rdcmlaI
.%dóh wd¾Ól weu;s - mS' yeßika
rdcH mßmd,k yd l<ukdlrK - rxð;a uoaÿunKavdr
md¾,sfïka;= m%;sixialrK yd ckudOH - .hka; lreKd;s,l
ksjdi yd bÈlsÍï - ið;a fm%auodi
jrdh yd kdúl lghq;= -w¾cqk rK;=x.
bvï weu;s - tï'fla'ta'ã'tia' .=Kj¾Ok
l÷rg kj.ïudk há;, myiqlï yd m%cdixj¾Ok - hQ'mS'È.ïnrï
ldka;d yd <ud lghq;= - pkaødks nKavdr
úfoaY /lshd - ;,;d w;=fldar,
wOHdmk weu;s - wls, úrdÊ ldßhjiï
mqkre;a:dmk kej; mÈxÑlsÍu yd yskaÿ wd.ñl lghq;= - ã'tï iajdñkdoka
LKscf;,a yd fmfg%da,shï jdhq ms<sn| weu;s - pkaÈu ùrlafldä
l%Svd weu;s - ohdisß chfialr
olaIsK ixj¾Ok weu;s - id., r;akdhl
úÿ,s ixfoaY yd äðg,a há;, myqiqlï weu;s - yÍka m%kdkaÿ
cd;sl ixjdo ms<sn| weu;s- ufkda .fkaIka
m%d:ñl l¾udka; - ohd .uf.a
k.r ie,iqï iy c, iïmdok - rjq*a ylSï
l¾udka; yd jdKsc lghq;= - ßIdâ nÿh§ka
rdcH jHjidh ixj¾Ok - lî¾ yISï
;eme,a" ;eme,a fiajd yd uqia,sï wd.ñl - wíÿ,a y,Sï fudfyduâ ydISï

Gossip-LankaNews.net
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR