Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

fjä ;dnd .;a;d kï
;sfhakak Tk mqxÑ ;=jd,hla

m%Ndlrka uerefKa fudagd¾ fyda
ld,;=jlal= m%ydrhl lene,a,la je§

m%Ndlrka ysig fjä;ndf.k ñh.sfha hehs m%ldY lrñka lreKd wïudka fou< ck;djf.a wkqlïmdj Èkd .ekSug W;aidy lrñka isák nj *S,aâ ud¾I,a ir;a f*dkafiald uy;d mjihs'

hqoaOh ch.%yKh lsÍug lreKd wïudf.ka lsisÿ iydhla fkd,enqKq nj;a t,a à à B fhka fjkaù isá fï whg wdrlaIdj ,nd§ug hqo yuqodj lghq;= l< nj;a hqo iufha § ndysr md¾Yajhka iu. in|;d meje;aùug bv fkd,enqKq nj;a f*dkafiald uy;d wkdjrKh lf<ah'

fï rfÜ ukqIHhka yeáhg Tjqkag wdrlaId iys;j Ôj;aùfï whs;sh ,nd§ug hqo yuqodj lghq;= l< nj o ÿrl;khlaj;a <. ;nd .ekSug Tjqkag wjia:dj fkdÿka nj o tfyu ;;a;ajhl § m%Ndlrkaf.a urKh .ek Tyq fkdokakd foa lshñka fou< ck;djf.a wkqlïmdj ,nd.ekSug W;aidyhl ksr; jk nj o ir;a f*dkafiald uy;d lSh'

hqo ch.%yKfhka miqj m%Ndlrkaf.a ñksh y÷kd .ekSug ;udf.a ksfhda.h wkqj tu ia:dkhg lreKd wïudka .sh nj o ysgmq yuqodm;sjrhd mejeiSh'

m%Ndlrkaf.a ysig msiaf;da,hlska fjä ;dnd .;a;d kï mqxÑ ;=jd,hla muKla ;sìh hq;= nj fmkajdÿka f*dkafiald uy;d fudagd¾ fyda ld,;=jlal= m%ydrhl lene,a,la je§ ysig nrm;< ydks isÿù we;s njg‍ fmkS hk nj o lSfõh'

hqo ch.%yKfhka miqj uyskao rdcmlaI Y%S ,xld ksoyia mlaIfha WmiNdm;sjrhl= njg m;a l< nj o ol=fKa

ck;djf.ka Tyqj .Kka fkd.kakd ksid oeka W;=f¾ fou< ck;djf.a wkqlïmdj ,nd .ekSug fï m%ldYh yryd W;aidy lrka nj o ‍f*dkafiald uy;d lSh'

m%Ndlrka ;ud .re lrk hqo kdhlfhla nj;a yuqodjg wiqùug fmr Tyqf.a msiaf;d,fhkau fjä;nd f.k we;ehs ;ud úYajdi lrk njg bkaÈhdfõ o yskaÿ mqj;am;g lreKd wïudka úiska m%ldYla lr ;snqKs' thg m%;spdr olajñka ysgmq yuqodm;sjrhd fï nj m%ldY lf<ah'

Gossip-LankaNews.net
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR