Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

fiahd >d;kfha w;awvx.=jg
.EkSï ms<snoj fmd,sish
lreKq lshhs

fiahd ifoõñ >d;kh iïnkaOfhka óg fmr fmd,sia w;awvx.=jg m;a iellrejka fofokd ms<sn| ffjoH jd¾;d le|ùug fï jk úg lghq;= lr we;s nj;a tu ffjoH jd¾;d iei§fuka miq Tjqka fofokd fuu isoaêhg iïnkaO fkdjk njg fy<sorõ jQjfyd;a Tjqka fofokd ksoyia lsÍug mshjr .kakd nj jevn,k fmd,sia m‍%ldYl fcHIaG fmd,sia wêldÍ m‍%shka; chfldä uy;d mejiqjd'

ta fiahd ifoõñ >d;kh iïnkaOfhka .ïmy fnïuq,a, m‍%foaYfha§ w;awvx.=jg .;a iellre mdfmdÉpdrKhla lsÍu;a iu. u;=jk ;j;a m‍%Yakhla jk óg fmr w;awvx.=jg .;a iellrejka fofokd ks¾fodaIS o ke;fyd;a" tu wmrdOhg Tjqkaf.a we;s iïnkaOh l=ulao hkak fk;a .=jka úÿ,sh jevn,k fmd,sia m‍%ldYl fcHIaG fmd,sia wêldÍ m‍%shka; chfldä uy;df.ka l< úuiSul§hs'

fuu >d;kh iïnkaOfhka óg fmr iellrejka fofofkl= w;awvx.=jg .ekqKd' ta" 17 yeúßÈ ;reKfhl= iy 33jk úfha miqjkafkla' Tjqka fofokd fï jk úg rlaIs; nkaOkd.dr.;j isákjd'

fï w;r ;j;a fndfyda úu¾Ykj,§ fukau fiahd ifoõñ >d;kh iïnkaOfhka úu¾Ykfha§ o fmd,sish uQ,O¾uj,g mgyeksj ls‍%hdlr we;ehs wmrdO kS;sh ms<sn| m‍%lg kS;s{jrfhl= jk hQ'wd¾' o is,ajd uy;d mjikjd' fmd,ssisfha w;a;fkdau;sl ls‍%hd fya;=fjka idudkH mqoa.,hska mSvdjg m;ajk njo fuys§ m‍%ldY flreKd'

lsishï ks¾fodaIS mqoa.,fhl= hï jrola iïnkaOfhka w;a;fkdau;sl f,i w;awvx.=jg .ekqK fyd;a tjeks mqoa.,fhl=g kS;sfhka we;s ms<sirK iïnkaOfhka fk;a .=jkaúÿ,sh úuiSula l<d'

kS;s{ hQ'wd¾' o is,ajd uy;d mejiqfõ tjeks mqoa.,fhl=g uQ,sl whs;sjdislï W,a,x>kh lsÍu iïnkaOfhka fYa%IaGdêlrKfha kvq mejßh yels njhs' fï iïnkaOfhka úhoï lsÍug uqo,a fkdue;s jQj;a kS;s wdOdr fldñiï iNdj yryd wod< lghq;= isÿ lr .; yels nj;a mejiqjd'

fï w;r fiahd ifoõñ >d;kh iïnkaOfhka mdfmdÉpdrKh l< iellre ;jÿrg;a r|jdf.k m‍%Yak lsÍug wêlrKfhka wjir b,a,d isák njo fmd,sish mjikjd'

jevn,k fmd,sia m‍%ldYl fcHIaG fmd,sia wêldÍ m‍%shka; chfldä uy;d mejiqfõ Tyqf.ka wmrdOh iïnkaO lreK /ila wkdjrKh fjñka mj;sk njhs'

uq,dY% - fk;a ksjqia

Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR