Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

ksfhdacH yd rdcH weu;s,d Èjqrehs

cd;sl wdKavqfõ rdcH yd ksfhdacH wud;Hjreka Èjqreï§fï lghq;= fïjk úg ckm;s ffu;%smd, isßfiak uy;d bÈßfha§ wdrïN ù ;sfí'

ckm;s f,alï ld¾hd,fha§ th meje;afjk w;r tfia Èjqreïfok whf.a f,aLkh my; mßÈh'


rdcH wud;Hjreka

ta'tÉ'tï' *jqis - rdcH taldnoaO;d wud;H
ä,dka fmf¾rd - uydud¾.
á'î' talkdhl - bvï
m%shxlr chr;ak - nkaOkd.dr m%;sixialrK
,laIauka hdmd wfíj¾Ok - uqo,a
rùkaø iurùr - lïlre yd jD;a;Sh iñ;s
mS' rdOdl%sIaKka - wOHdmk
md,s; rxf.a nKavdr - ksmqK;d ixj¾Ok
vq,sma fjowdrÉÑ - êjr yd c,c iïm;a rdcH
ksfrdaIdka fmf¾rd - cd;sl m%;sm;a;s yd wd¾Ól lghq;
md,s; rxf.a nKavdr - jD;a;Sh mqyqKq
rejka úchj¾Ok - wdrlaIl
fudydka ,d,a f.a%re - úYaj úoHd, wOHdmk
pïmsl fma%uodi - l¾udka;
úchl,d ufyaiajrka - <udlghq;=
iqðj fiakisxy - wNHka;r fj<o
jika; fiakdkdhl - jdßud¾. ud c,iïm;a
jika; w¨úydf¾ - lDIsl¾u
iqo¾YkS m%kdkaÿmq,af,a - k.r ie,iqï yd c,iïmdo

ksfhdacH weu;sjreka

iqfïOd Ô chfiak - ;sridr ixj¾Ok
iqika; mqxÑks,fï - rdcH l<ukdlrK yd m%;sixialrK
wó¾ w,S - .%dóh wd¾Ól
,ika; w,.shjkak - uydk.r yd niakdysr m<d;a ixj¾Ok
bkaÈl nKavdrkdhl - ksjdi yd bÈlsÍï
fudfyduâ *hsid,a ldiSï - fi!LH yd foaYSh ffjoH
ÿ,Sma nkaÿ, úfÊfialr- ;eme,a yd uqia,sï lghq;=
,laIauka jika; fmf¾rd - jeú,s l¾udka;
ksYdka; uq;=fyÜá.u - jrdh yd kdúl
ÿfkaIa .kalkao - wdmod l<ukdlrK
wfkdaud .uf.a - Lksc f;,a
y¾I o is,ajd - úfoaY lghq;=
wð;a mS' fmf¾rd - úÿ,sn, yd mqk¾ckkSh n,Yla;s
brdka úl%ur;ak - rdcH jHjidh
rkacka rdukdhl - iudc fiajd
wfYdal wfíisxy - m%jdyk
wrekaÈl m%kdkaÿ - iajfoaY lghq;=
;drdkd;a niakdhl - úÿ,s ixfoaY yd äðg,a há;, myiqlï
fudyfuâ y,S,a - l%Svd
lreKdr;ak mrKú;dk - m<d;a iNd yd m<d;a md,k
ksu,a ,kaid - ixpdrl ixj¾Ok yd l%sia;shdks lghq;=

Gossip-LankaNews.net
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR