Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

uyskao wo nrm;,
ÿIK yd jxpd úu¾Yk fldñiug

miq.sh rch iufha isÿ jq nj lshk nrm;, m%Yak iy ÿIK ms<sn|j m%Yak lsßu i|yd ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaI uy;d nrm;, ÿIK yd jxpd úu¾Yk fldñIu yuqjg wo Èk leojkq ,en isàhs'

fld<U nKavdrkdhl wkqiaurK cd;Hka;r iïuka;%K Yd,dfõ" nrm;, jxpd iy ÿIK ms<sn| úu¾Yk ckdêm;s mßlaIK fldñiu yuqfõ wo fmrjre 9 g fmkS isák f,i Tyqg oekqï § we;ehs fldñiï wdrxÑ lshhs'

ckdêm;sjrK iufha ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaI uy;df.a ch.%yKh fjkqfjka iajdêk rEmjdysks fiajh Tiafia m%pdrh lsßug .súi.;a remsh,a fldaá oyhlg wêl oekaùï m%pdrh lr we;s nj;a ta fjkqfjka f.úh hq;= uqo,a fkdf.úu ksid iajdêk rEmjdyskshg mdvq isÿùu .ek lrk mßlaIK i|yd m%ldY .ekSug Tyq fldñiu yuqjg leoùug mshjr .;a nj;a oek.kakg we;'

iajdêk rEmjdysks fiajfha ú.Kk wxYh úiska lreKq wNHka;r ú.Kkhl§ 2014 fkdjeïn¾ 24 jeks od isg 2015 ckjdß 05 jeks od w;r ld,fha § ckdêm;sjrK wfmalaIlhl= f,i bÈßm;aj isá ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaI uy;df.a oekaúï m< lsßug .súif.k ;sî we;s w;r ta i|yd remsh,a 62"639"600 la f.jd we;s nj tu mßlaIKfha § fy<s ù ;sìKs'

ta oekaùï j,g wu;rj remsh,a 101"773"058 la iajdêk rEmjdysks kd<sldjl Tiafia úldYkh lr we;ehs o fuf;la ta uqo,a f.jd ke;ehs o ú.Kk mßlaIKfha § fidhdf.k we;'

óg wu;rj remsh,a 44"678"812 l oekaùï ffu;%Smd, isßfiak uy;df.a ch.%yKh fjkqfjka iajdêk rEmjdysksh Tiafia úldYkh lsßug .súif.k isáh;a bka úldYkh lr we;af;a remsh,a 2"647"812 wdikak oekaùï nj;a b;sß uqo, isßfiak uy;dg f.ùug isÿj we;s njo fmkajd fok ú.Kk jd¾;dj tf,i wdmiq uqo,a f.ùug isÿúu u.ska o iajdêk rEmjdyskshg mdvq isÿ ù we;s nj;a i|yka lrhs'

tfukau rdcmlaI uy;df.a oekaùula m%pdrh lsßfï§ wh l< uqo, yd iei£fï§ isßfiak uy;df.a oekaúula m%pdrh lsßfï § rdcmlaI uy;df.a oekaùï i|yd .;a ld,hg fnfyúka wvq uqo,la whlr tfuka fo.=Khla isßfiak uy;df.a oekaùï j,ska whlr we;ehs o ú.Kk jd¾;dj fmkajd fohs'

Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR