Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

tï'Ô OkqIalf.a ku
úl=K,d ;reKshka /jgQ
vqma,sflaÜ M'G udÜgq

;reK ;reKShkaf.a ckdorhg md;% jQ tï'Ô OkqIalf.a ku fkdokakd flfkla kEfka' fldfydu jqK;a ta OkqIalf.au ku úl=Kdf.k lñka jerÈ jevla lr,d w;gu wyqjqK OkqIal flfkla .ek ;uhs fï lshkak hkafka' fudlo fï OkqIal;a yev reúka weô,smsáfha tï'Ô OkqIalu jf.a ksihs'

l;djlg;a lshkjdfka tl jf.a y;afofkla bkakjd lsh,d' ta fldfydu jqK;a iudcfha Ôj;a fjkl=g jerÈ l%uj,ska tfyu ke;skï ñksiqka fkdu. hj,d wysxil ñksiqkaf.a wf;a ñfÜ ;sfhk wka;su Y;h;a lvd jvd .kakd jev lrk fï jf.a OkqIal,d oyila isáh;a l=ugo lshk m%Yakh fï foaj,a wykl=g olskl=g ysf;kjd'

fï lshk mqoa.,hdf.a ku OkqIal;a fkfjhs' fuhd weú,a,d ienE tï'Ô OkqIalf.a rejg iudk rejlska hq;a jhi wjqreÿ 28 la jk kqjrt<sh" rïfndvfrdfgd*a j;=hdfha mÈxÑ tka'Ô rKisxy nKavdr kue;s wfhla'

fuhd myq.sh áflau lr,d ;sfhkafka tï'Ô OkqIalf.a kuhs ;ukaf.a rEmhhs úl=K,d i,a,s yïn lsÍu;a" ldka;djka /jàu;a lshk foajÆhs' b;ska fuhd OkqIalf.a ku Ndú;d lr,d ix.S; ixo¾Yk ixúOdhlhskaf.ka uqo,a ,nd.ekSu" wka;¾cd,h yryd ;reKshka /jàu jeks wlghq;=lï l< njg ienEu tï'Ô OkqIal fmd,Sishg meñKs,s lr,d ;sfhkjd'

tfyu lroa§ Bfha fuhd w;gu wyqlr.kak ienE tï'Ô OkqIalg;a wjia:djla ,efnkjd' ta Bfha Èkfha ix.S; ixo¾Ykhl .S; .dhkd lsÍu fjkqfjka w;a;sldrï uqo,la ,ndfok njg ÿka ÿrl:k weu;=ula wkqj Tyq ó.uqj nia kej;=ïm<g wdmq wjia:dfõ' ta fj,dfõ fmd,Sish legqj t;ekg .sh ienEu OkqIal vqma,sflaÜ OkqIalj oe,g yiqlr .ekSug iu;a fjkjd'

ó.uqj nia kej;=ïmf<a§ fudyq w;awvx.=jg .;a miq .dhk Ys,ams tï'Ô OkqIal lshd isáfha ;u ku wjNdú;d lrñka f*ianqla" Üúg¾ jeks iudc cd,d fjí wvú yryd fkdfhl=;a wlghq;‍flï lrk ;j;a msßia isáh yels njhs'

tfiau ;udf.a ienE kñka hï hï oE lrkjd ñi wkqkaf.a ku Ndú;d lrñka fujeks oE fkdl< hq;= nj;a" ;jÿrg;a tjeks wlghq;=lï lrk msßia isàkï jydu tu ÿrdpdr lghq;af;ka neyerjk f,i;a Tyq b,a,Sula l<d'

b;ska ;ukaf.a ku Ndú;d lrñka fufyu ck;dj rjgd uqo,a .ekSu;a ;reKshka /jàu;a jeks fpdaokd iïnkaOfhka w;awvx.=jg .;a fuu vqma,sflaÜ OkqIal .ek wka;sug;a ienE OkqIal lshd isáfha kS;sh úiska bÈß lghq;= isÿlrkq we;s lsh,hs'

OkqIalf.a f*ianqla .sKqfuys oeuQ igyk my;ska


Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR