Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

;dcq§kaf.a urKfha iq,uq, fukak
isrer f.dv .kak wjir

2012 jif¾ wNsryia f,i ñh .sh nj lshk m‍%isoaO r.¾ lS‍%vl fudfyduâ jiSï ;dcq§ka uy;df.a u<isrer úfYaI{ wêlrK ffjoH lKavdhula bÈßfha f.dv .ekSug kshñ; nj foysj, fmd,Sish lshhs'

u< isrer f.dv .ekSug kshñ; Èkh yd fõ,dj wdrla‍Il fya;+ka u; wkdjrKh lsÍug fkdyels nj mßla‍IK fufyh jk wdrla‍Il wxY ks,Odßyq mji;s' .sh rcfha foaYmd,k m%n,;uhl=f.a mq;%hl= fï >d;kfha iellrejl= úh yels nj fmd,sia wdrxÑ lshhs'

w¿;alfâ wxl 03 wêlrKfha ufyaia;%d;a ksYdka; fmf¾rd uy;d fj; wmrdO mÍla‍IK fomd¾;fïka;=j fuf;la isÿ l< úu¾Yk jd¾;d wkqj r.¾ lS‍%vlhd >d;kh l< nj lsh;s'

jeäÿr jd¾;djla u.ska ryia fmd,Sish ufyaia;%d;ajrhd fj; lreKq bÈßm;a lsÍfuka miq u<isrer h<s f.dv.ekSug kshñ;h'

lDDr f,i joysxidjg Ndckh lr r.¾ lS‍%vlhd urKhg m;a lr we;af;a Tyqf.a b< weg j,g ;shqKq wdhqOhlska myr § o;a o lvd mdofha l,jd m‍%foaYfha udxYfmaYS j,g ùÿre lgq j,ska wek ;=jd, lsßfuka njo fmd,sish lshhs' u< isrer fld<U kdrdfyakamsg WoHdk mdf¾ .sks f.k ;snQ fudag¾ r:hla ;sî fidhdf.k we;af;a 2012'05'16 jk Èk w;r th Bg Èk lsysmhlg miq fmd,sish l< mÍla‍IK j,ska miq wk;=rlska isÿ jQ urKhla njg ;Skaÿ lsÍfuka wk;=rej foysj, cqïud uiaÔâ uqia,sï m,a,sfha N=uodkh lr we;'

tu iqidkh i|yd fï jk úg fmd,sia wdrla‍Idj fhdojd kS;sm;sjrhdf.a Wmfoia ,nd.ekSfuka miq rcfha fcHIaG wêkS;s{ ysrdka r;akdhl uy;df.a wëla‍IKh hgf;a r.¾ lS‍%vlhdf.a u<isrer h<s f.dv.ekSu mYapd;a mÍla‍IKhla kej; isÿ lr wêlrKhg lreKq jd¾;d lrk f,i ryia fmd,Sish l< b,a,sug Widúh wjir ÿkafkah'

fld<U m‍%Odk wêlrK úfYaI{ ffjoH wð;a f;kakfldaka"fld<U wêlrK w;sf¾l úfYaI{ ffjoH HDN'fyajf.a yd fld<U úYaj úoHd,hfha wêlrK ffjoH úoHdj ms<sn|j úfYaI{ ffjoH l:sldpd¾h Ôjd fmf¾rd hk ffjoH lKavdhu bÈßfha fuu u< isrer f.dv f.k mYapd;a urK mßla‍IKh meje;aùug kshñ; nj foysj, fmd,Sish lshhs'

Gossip-LankaNews.net
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR