Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

úÿy,am;s A$L weâñIka fkdÿka
ksid YsIHdjla‌ Èú kid .kS

Wiia‌ fm< úNd. m%fõY m;%h úÿy,am;sjrhd úiska ,nd fkd§u ksid is;a ;ejq,g m;a jõkshdj mKa‌vdßl=,ï úmq,dkkao úÿyf,a YsIHdjla‌ ish ksjfia <s|g mek Bfha ^07 jeksod& ish Èú ydkslrf.k we;'

jõkshdj" ;=ykak.¾" j¾mKsl=,ï m%foaYfha mÈxÑ ÈjHd ;=yfialrï kue;s YsIHdj fuf,i ish Èú ydkslr f.k we;s w;r weh l,d wxYfhka úNd.hg fmkS isàug kshñ;j isáhdh' foaYmd,k úoHdj" fou< NdIdj iy kdgH yd rx. l,dj hk úIhhka weh f;dardf.k ;sî we;' fou< NdIdj m%Yak m;%hg whEÿïlrejka fmkS isákafka wo ^08 jeksod& h'

ish m%fõY m;%h úÿy,am;sjrhd fj;ska ,nd .ekSug weh lsysm jrla‌ W;aidy lr we;s njo oek.kakg ;sfí'

ÈjHd YsIHdjf.a fidfydhqrd yd fidfydhqßh úYajúoHd, wOHdmkh ,nñka isák njg wOHdmk wud;HdxYhg f;dr;=re ,eî ;sìKs'

fuu ish Èú kid .ekSfï isoaêh;a iu. .egÆiy.; ;;a;ajhla‌ Woa.; úh yelsh hk ielh u; úmq,dkkao úÿyf,a úNd. uOHia‌:dkhg fmd,sia‌ wdrla‌Idj fhoùug úNd. fomd¾;fïka;=j mshjr f.k ;sìKs'

isoaêfhka miqj úÿyf,a úÿy,am;s wd¾' uqr,s uy;d w;=reokaj we;s nj fmd,sia‌ wdrxÑ ud¾. m%ldY l< w;r m%fõY m;%h isiqúhg ,nd fkd§u iïnkaOfhka Tyqf.a jev ;ykï lrk f,i wOHdmk wud;HdxY f,alï Wmd,s udrisxy" W;=re m<d;a wOHdmk wOHla‍Ijrhdg Bfha ^7 od& oekqï ÿkafkah' m%fõY m;%h isiqúhg ,nd fkd§u ms<sn|j wud;HdxYh úu¾Ykhla‌ wdrïN lr ;sfí'

úNd. m%fõY m;% whÿïlrejkag ,nd§u iïnkaOfhka úNd. fomd¾;fïka;=j cqks ui 30" cq,s ui 02 fukau cq,s ui 06 hk od;ñka ishÆu úÿy,am;sjrekag ,s;j Wmfoia‌ § we;' Bg wu;rj udOH ksfõoko ksl=;a lrñka m%fõY m;% <. ;nd fkdf.k whEÿïlrejkag ,nd fok f,i fomd¾;fïka;=j úÿy,am;sjreka oekqj;a lr we;' hï .egÆiy.; wjia‌:djkays§ úNd. fomd¾;fïka;=jg weu;Su i|yd ÿrl:k wxlo ksl=;a lr ;sìKs'

l=uk fyda .egÆjla‌ Woa.; jqjfyd;a fomd¾;fïka;=fõ 1911" 0112785211" 0112785212" 0112784208" 0112784537 hk ÿrl:k wxlj,g wu;k f,i b,a,d isák nj fï ms<sn| wm l< úuiqulg ms<s;=re ÿka úNd. flduidßia‌ ckrd,a ví,sõ' ví,sõ' tka' fþ' mqIaml=udr uy;d mejeiSh' túg fujeks fYdalckl isÿùï j<la‌jd .; yels hEhso ta uy;d lSfõh'

Gossip-LankaNews.net
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR