Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

kj md¾,sfïka;=fõ l:dkdhl lrE

ó<. md¾,sfïka;=fõ l:dkdhl OQrh tcdmfha fcHIaGfhl= jk lrE chiQßh uy;dg ,nd§fï iQodkula mj;sk nj foaYmd,k wdrxÑ ud¾. i|yka lrhs'

tfia jqjo ta ms<sn| wjika ;SrKhla fuf;la f.k fkdue;s njo i|ykah'

lre chiQßh uy;d bl=;a wdKavqj iufha rdcH mßmd,k" m<d;a md,k yd m%cd;dka;%Sh md,kh iy nqoaO Ydik wud;Hjrhd f,i lghq;= lf<ah'

chiQßh uy;d .ïmy Èia;%Slalh ksfhdackh lrñka md¾,sfïka;=jg f;aÍ m;ajQ tcdmfha fcHIaG fukau mßK; uka;%Sjrfhls'

2005 ckdêm;sjrKfhka uyskao rdcmlaI uy;d n,hg m;ajQ miq tcdm uka;%Ska 17la iu. rdcmlaI uy;dg iyh ,nd§ug bÈßm;ajQ wjia:dfõ§ Tyqf.a N=ñldj iudch ;=< úúOdldrfhka l;d nyg ,laúh'

flfia jqjo uyskao rdcmlaI wdKavqfõ weu;sOQrh yer kej;;a tcdmhg tlajk ta uy;d l,la mlaIfha ksfhdacH kdhlhd f,i lghq;= lsÍug o jrï ysñlr .;af;ah'

ffu;%Smd, isßfiak uy;d ckm;sùfuka miqj f.dvke.=Kq wdKavqfõ rdcH mßmd,k" m<d;a md,k yd m%cd;dka;%Sh md,kh iy nqoaO Ydik wud;Hjrhd f,i lghq;= l< chiQßh uy;d miq.sh uy ue;sjrKhg bÈßm;a fkdúK'

tfy;a t;=udf.a ku fujr tcdm cd;sl ,ehsia;=jg we;=<;aj ;sfí'

flfia fyda fujr m;ajQ kj rcfha" kj md¾,sfïka;=fõ l:dkdhl OQrh lre chiQßh uy;dg ,nd§fï iqodkula we;s j. foaYmd,k wdrxÑ ud¾. wkdjrKh lf<ah'

lre chiQßh uy;d fld<U wdkkao úoHd,fha wd§ YsIHfhl= o jk w;r rKisxy fma%uodi rch úiska Tyqj c¾uksfha Y%S ,dxld ;dkdm;sjrhd f,i o m;a lr ;sìK'

1965 isg 1972 olajd ld,h ;=< yuqodfõ ks, ,;a ks,Odßfhla f,i lghq;= l< ta uy;d jHdmdßl wdh;k 52 l muK by< ;k;=re ord we;s olaI jHdmdr md,lhl= fukau lS¾;su;a rdcH ;dka;%slfhls'

1996 jif¾§ tlai;a cd;sl mlaI kdhl rks,a úl%uisxyf.a wdrdOkh mßÈ tcdmhg tlaj fyf;u mlaI iNdm;s;ajhgo m;aúK'

^1997-99& ld,fha§ lre chiQßh uy;d fld<U k.rdêm;s jYfhka m;aj" miqj niakdysr m<d;a iNdjg ;r. fldg tys úmlaIkdhl Oqrhgo m;aúh'

wk;=rej .ïmy Èia;%slalfhka md¾,sfïka;=jg f;aÍ m;aj l,la úÿ,sn, yd n,Yla;s weue;sjrhd f,io lghq;= lf<ah'

Gossip-LankaNews.net
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR