Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

iEu foaYmd,k mlaIhlgu
iu whs;sh fokak nE

iEu foaYmd,k mlaIhlgu iu whs;sh ,ndÈh fkdyels nj ue;sjrK flduidßia uyskao foaYm%sh uy;d mjihs'

,shdmÈxÑ iEu foaYmd,k mlaIhlau ue;sjrKhg bÈßm;a fkdùu;a" l%shdldÍ fkdùu;a thg fya;=jk nj flduidßiajrhd lshd isáfha Bfha^06& udkj ysñlï Y%jKd.drfha mej;s udOH yuqjlg tlafjñks'

ue;sjrK iufha udOH wdh;kj, l%shdldß;ajh md,kh lsÍu i|yd l%shdud¾. f.k we;aoehs fuys§ udOHfõÈfhl= úiska úuik ,ÿj foaYm%sh uy;df.a m%;spdrh jQfha mqoa.,sl udOH md,kh lsÍu ñ:sHdjla njhs'

fmdaiag¾ we<ùu kS;s úfrdaë l%shdjla jqjo wfmalaIlhskag ukdm wxl ,nd§fuka miq tu wxl m%o¾Ykh lsÍfï wjYH;djlao mj;sk neúka th md,kh lsÍu m%dfhda.sl jYfhka .eg¿ iy.; nj ue;sjrK flduidßiajrhd fmkajd ÿkafkah'

tfia jqjo uydud¾. uOHfha wfmalaIlhkaf.a kï yd wxl i|yka lrñka ;Ska; Ndú;d lr m%ldY igyka lr we;akï tlS wfmalaIlhkag yd wdOdrlrejkag tfrysj kS;sh l%shd;aul lsÍu i|yd uyd ud¾. fomd¾;fïka;=jg Wmfoia ,ndfok nj foaYm%sh uy;d i|yka lf<ah'

tfiau u. fomi úÿ,s lKqj, fmdaiag¾ we<ùu yd j¾K wdf,am lr m%pdrK lghq;= isÿlsÍu iïnkaOfhka kS;suh lghq;= lsÍug úÿ,sn, uKav,hg oekqïfok njo fyf;u wjOdrKh lf<ah'

tfukau ;dmam yd m%isoaO ia:dkj, kS;s úfrdaë f,i ue;sjrK m%pdrK lghq;= isÿlrhs kï ta iïnkaOfhka wod< k.riNd yd m%dfoaYSh iNd wd§ m<d;a md,k wdh;kj,g l%shd l< yels nj ue;sjrK flduidßiajrhd lshd isáfhah'

flfia fj;;a ue;sjrK iufha úoHq;a yd uqo%s; udOH l%shd l< hq;= wkaou úoyd oelafjk Wmudk .Kkdjla t<fUk 16 jk Èk m%isoaêhg m;alrk nj Tyq jeäÿrg;a i|yka lf<ah'
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR