Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

w;=reoka jQ ierhkaf.a wegiels,a,
mÜáfmd< ìxf.hg kqÿre lef,a

w;=reoka jQ fmd,sia ierhkajrhl=f.a hehs iellrk ñksia wegiels,a,l fldgia Wvrg ÿïßh ud¾.fha mÜáfmd< yd b|,a.iayskak w;r oywgjk ìxf.hg kqÿre rlaIs;fha ;sî fmf¾od ^03& yuq ù ;sfí'

fuu wia:s fldgia wi, ;sî fidhd .ekqKq miqïìhl ;snQ ,smshl f;dr;=re wkqj l< fidhd ne,Sfï§ wkdjrKh ù we;af;a fiÜál=,u fmd,sisfha fiajh l< ta'tï'Ô'mS' mqIaml=udr ^48& kï ierhkajrhl= tu ,smsh ,shd we;s njhs'

fuu fmd,sia ierhkajrhd 2012 jif¾ isg w;=reokaj isák nj;a ta wkqj fuu isrere fldgia Tyqf.a njg iel lrk nj;a fmd,sish mjihs' fuu ,smsfha i|yka f;dr;=re wkqj 2012 Tlaf;dan¾ ui 14 Èk fyda Bg wdikak Èkl§ fuu urKh isÿj we;s njg iel flf¾' fuu le,fha ;sî Tyqf.a isrer yuqjqjfyd;a ta ms<sn|j fmd,sishg oekqï § cx.u ÿrl:kh wdÈh f,dl= ÿjg ,nd fok f,i tu ,smsfhka b,a,d ;sfí'

jk ixrlaIK fomd¾;fïka;=fõ mÜáfmd< îÜgq jk ks,Odß oñkao iïm;a bkaÈl lä.uqj uy;d oywgjk ìxf.hg kqÿre rlaIs;fha ffoksl rdcldßfha fh§ isáh§ rlaIs;fha fmd,sia ks, we÷ula ;sfnkq oel ta ms<sn|j kdkqTh fmd,sishg oekqï § we;' kdkqTh fmd,sisfha ks,Odßka tu ia:dkhg f.dia isÿ l< mÍlaIKj,§ fmd,sia ks, we÷u wdikakfha ;sî we÷ï iu.ska ñksia wia:s fldgia iy ,smsh iys; miqïìhla" fmd,sia ye÷kqïm;" cd;sl ye÷kqïm;" fmd,sia ysiajeiqu" n|máh" o;anqreiqj" we÷ï nE.h o fidhdf.k we;'

fuu fmd,sia ierhkajrhd ;,dj m%foaYfha mÈxÑj isg miqj l=reKE., udj;.u m%foaYfha mÈxÑhg f.dia we;' fuu urKh ishÈú ydkslr .ekSula jkakg we;ehs fmd,sish iel lrhs'

ñksia wia:s fldgia yuq jQ rlaIs;h ymq;f,a fmd,sia n, m%foaYhg wh;a neúka fï ms<sn| jeäÿr mÍlaIK ymq;f,a fmd,sishg Ndr § ;sfí'

uOHu m<d;a fcHIaG ksfhdacH fmd,siam;s .dñKs Èidkdhl" kqjrt<sh ÈidNdr ksfhdacH fmd,siam;s fla' iïiq§ka" fcHIaG fmd,sia wêldß Ô' úu,odi hk uy;ajrekaf.a fufyhùu u; kdkqTh fmd,sia ia:dkdêm;s m%shka; wurisxy" fmd'ie' úu,fiak ^20744&" fmd'fld' tÉ'Ô'D' ùrisxy ^83882&" fmd'fld' Wmq,a ksYdka; ^64794&" ld'fmd'fld'risld l=udß ^7585& hk ks,Odßyq uQ,sl mÍlaIK isÿ l<y'
uq,dY% - ßúr
Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR