Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

îÉmd¾á"iudc Yd,dj,g
u;a fm;s úl=Kq
fy< Wreu uka;%sf.a
iïnkaëlrK ks,OdÍ f,dalfjf<|
uOHia:dkh wi, § w,a,hs

cd;sl fy< Wreufha md¾,sfïka;=j ksfhdackh lrk uka;%sjrhl=f.a iïnkaëlrK ks,Odßhl= nj lshk mqoa.,hl= ryia fmd,sisfha ks,Odßhl=o we;=¿ y;rfokl= iqfLdamfNda.S fudag¾ r: follska u;afm;s úlsKSug f.k wd wjia:dfõ§ iqrdnÿ fomd¾;fïka;=fõ Wmdh ¥;hka úiska w;awvx.=jg .kq ,en we;'

iudc Yd,dj,g iy fjr<dikakfha mj;ajk ^îÉmd¾á& idoj,g fydr ryfia úlsKSug úfoaY rgj,ska f.kajk ,o nj lshk fï u;afm;s f;d.h fld<U fldgqfõ f,dalfjf<| uOHia:dkh wi, fudag¾ßhl /£ isá Wmdh ¥;hdg wf,ú lsÍug f.k wd wjia:dfõ fufia w;awvx.=jg m;ajQ nj iqrdnÿ fomd¾;fïka;=fõ Wiia ks,Odßfhla mejeiSh'

tu u;afm;s .kqfokqjg meñ‚ iqfLdamfNda.S fudag¾ r:fha Tjqka ika;lfha ;snQ remsh,a ,laI 1 1$2la jákd u;afm;s 48lao iqrdnÿ ks,OdÍka Ndrhg f.k we;'fï u;afm;s tlla remsh,a 3"500 isg 4"000 olajd uqo,g wf,ú lrk njo mÍlaIKj,§ fy<s ù ;sfí'

tu ryia fmd,sia ks,Odßhd iqrdnÿ fomd¾;fïka;=j úiska w;awvx.=jg .kq ,eîfuka miq Tyqf.a wkkH;dj oek.ekSug ryia fmd,sisfhka úuiSfï§ Wiia ks,Odßfhla iqrdnÿ fomd¾;fïka;=fõ Wiia ks,Odßhl=g oekqï § ;sfnkafka tjeks mqoa.,hl= ryia fmd,sisfha fiajh fkdlrk njhs' túg iqrdnÿ Wiia ks,Odßhd mjid we;af;a jHdc ryia fmd,sia ye÷kqïm; iïnkaOfhka tu iellreg ;j;a fpdaokdjla bÈßm;a lrk njhs'

fï ms<sn| tu ryia fmd,sia ks,OdÍka iu. jQ ixjdoh wjika ù we;af;a ryia fmd,sisfha kdu f,aLkfha wod< ks,Odßhdf.a ku ;sfnk nj ryia fmd,sisfha Wiia ks,Odßhd ;yjqre lsÍfuka miqj njo iqrdnÿ fomd¾;fïka;=fõ Wiia ks,Odßfhla mejeiSh'

iellrejka y;rfokd miq.sh i;s wka;fha ud,s.dlkao wêlrKhg bÈßm;a lsÍfuka miq ,nk 30od olajd rlaIs; nkaOkd.dr.; fldg ;sfí'

iqrdnÿ fomd¾;fïka;=fõ u;ao%jH ld¾hdxYfha m%Odk iqrdnÿ mÍlaIl ;s,la l=udr Èidkdhl" iqrdnÿ mÍlaIljreka jk ixch ksYdka;" ksYdka; r;akdhl" iñ; ,laIdka" wixl nKavdr" wð;a .=Kfiak hk uy;ajre jeäÿr mÍlaIK mj;aj;s'

Gossip-LankaNews.net
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR