Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

nqÿrej iys; í,jqihla‌ yeo
;reK jevigykg meñKs bkaÈh isiqúh

cd;sl ;reK fiajd iNdj úiska ixúOdkh l< ;reK ;s<sK ;reK yqjudre jev igyk hgf;a Y%S ,xldfõ ixpdrhla‌ i|yd meñKs bkaÈhdkq mdie,a YsIHdjka ;sia‌mia‌ fokl=f.ka hq;a msßila‌ miq.sh ^9 od& uyr.u ckdêm;s úoHd,fha meje;s m%ix.hg iyNd.s fjñka isáh§ zznqÿrejZZ lsysmhla‌ is;=jï l< í,jqihla‌ we| isá tu lKa‌vdhfï tla‌ bka§h YsIHdjla‌" mdief,a isiqkaf.a iy .=rejrekaf.a fk; .eàfuka we;s jkakg .sh fkdikaiqkaldÍ ;;a;ajh tu mdif,a úÿy,am;sjrhd úiska md,kh l< mqj;la‌ uyr.u k.rfhka jd¾;d fõ'

;reK ;s<sK ;reK yqjudrej hgf;a fujr Y%S ,xldjg meñK we;af;a bkaÈhdfõ l,algd k.rfha fudv¾ka .¾,aia‌ yhs ia‌l=,a kue;s nd,sld úoHd,hl YsIHdjka mkia‌ fokl= iy .=rejßhka isjq fokl=f.ka ieÿï ,;a lKa‌vdhuls Tjqka Y%S ,xldfõ kqjrt<sh uykqjr o<od ud,s.dj we;=¿ ft;sydisl ia‌:dk lsysmhla‌ keröfuka wk;=rej uyr.u ckdêm;s úoHd,hg meñK we;af;a tu mdif,ao ;reK ;s<sK iudchla‌ mj;ajdf.k hdu fya;=fjks'

bkaÈhdkq mdie,a YsIH lKa‌vdhu tu mdief,a isiqka ms<sf.k wdrdê; bka§h isiqúhka iy tu mdief,a isiqka tla‌j úúO m%ix.hla‌o úÿy,a Y%jKd.drfha§ mj;ajd we;' W;aijfha PdhdrEm .; lsÍfï kshE<S isá tla‌ .=rejrefhla‌ fuu bka§h isiqúh nqÿrEm lsysmhla‌ is;=jï lrk ,o í,jqihlska ieriS isákq m<uqj oel ;sfí' nqÿka Wmka rfÜ isiqúhla‌ tfia nqÿrEm iys; we÷ulska ieriS isáu fuys§ mdie,a isiqkaf.a is; ßojk lreKla‌ njg m;aj ;sfí' tu jro fmkajd §fuka miq fuu ;reKshkaf.a mßjdr ks,Odßhd bÈßm;aù th iq¿ isÿùula‌ f,i y÷kajd th ksje/È lsÍug W;aidy fkd.ekSu u; tu msßñ mdief,a isiqkaf.a iy .=re uKa‌v,fha is;a ßoùug fya;= jQ nj tla‌ .=rejrfhla‌ udOHhg m%ldY lf<ah'

tys§ bka§h cd;sl Ocfha mjd O¾u pl%h igykaj ;sìh§ Ndr;fhka ìysjQ Ydia‌;Dka jykafiaf.a rej iys; we÷ula‌ Ndr;fha ;reKshla‌ we| isàfï jro iy we;euqka wd.ñl yd cd;sl is;a ßoùï yuqfõ wka;jd§ka f,i yeisfrk wdldrh bka§h ÿ; msßig ldreKslj fmkajd ÿka uyr.u ckdêm;s úoHd,fha úÿy,am;s ví,sõ m%shka; l=udr uy;d tu bka§h isiqúhf.a we÷u udre lr fjk;a we÷ulska ieriSug lghq;= lsÍfuka wdrdê;hkaf.a is;a ßoùulska f;drj ;;a;ajh md,kh lr .ekSug yelsúh'

uq,dY% - Èjhsk
Gossip-LankaNews.net
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR