Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

2014§ weisâ m%ydrhg ,lajqk
fodia;r frda.Skag fkdñf,a
m%;sldr fldg .uka
.dia‌;= o f.jhs

t;=ud W;=re ueo m<df;a wdhq¾fõo flduidßia‌ l=udr w,aúia‌ uy;dh' Tyq mxpl¾u ffjoH Ys,amh yeoerE ola‌I;u ffjoHjrfhls'

;uka ks, jYfhka ork flduidßia‌ moúhg wu;rj i;shg Èk folla‌ tkï w.yrejdod iy n%yia‌m;skaod foÈk mqrdjg wkqrdOmqr wdhq¾fõo uy frdayf,a mxp l¾u ffjoH idhkh Ndrj ?jk;=re;a frda.Skag ksYairKOHdYfhka hq;=j fjolï lrhs' frda.shl=g fjolula‌ lr remsh,a fo;=kaodyla‌ whlrk hq.hl ? fndajQúg ÿmam;a frda.Skag wdmiq heug w;ska .uka .dia‌;= f.jñka mjd fkdñ,fha i;shg foÈkla‌ lemlrk fï frda.Skag ,eÈ ffjoHjrhdg iuyre B¾IHd l<y' ;j;a wh .,a fmr¨y'

2014 fmnrjdß udifha§ tla‌ Èkl rd;%sfha ish ks, ksjdifha ksod isáh§ yÈis frda.shl=g m%;sldr .kak hEhs yv.d lSu ksid ksjfia fodr werf.k meñKs flduidßia‌ l=udr w,aúia‌ uy;dg frda.Ska hEhs lshd.;a fofokd úiska oreKq f,i weisâ m%ydrhla‌ t,a, lrkq ,eîh'

ta fudfydf;a flduidßia‌jrhdf.a oeiu weisâj,ska oeù .sfhah' ta jydu wkqrdOmqr uy frday,ska fld<U uy frday,g f.k f.dia‌ mshù .sh oeig mK §ug jirlg lsÜ‌gq ld,hla‌ fld<U weia‌ frdayf,a§ m%;sldr lrkq ,eîh' ta W;aidyfhka tla‌ weila‌ hka;ug wjÈ úh' wfkla‌ wei wog;a mshù mj;S'

fï ;;a;ajh hgf;a jqj;a l=udr w,aúia‌ uy;d 2015 § flduidßia‌ ;k;=f¾ jev ndrf.k fomd¾;fïka;=fõ l<ukdlrK lghq;= lrf.k hk w;r;=r mqreÿ mßÈ i;sfha w.yrejdod yd n%yia‌m;skaod Èkj, wkqrdOmqr wdhq¾fõo uy frdayf,a mxpl¾u ffjoH idhkfha frda.Skag oji mqrd m%;sldr lsÍfuys fh§ isà'

b;du;a wmyiqfjka jqj;a ;ud oek W.;a ffjoH Ys,amfhka frda.S Ôú; f.dv.; hq;= hEhs oeä wêIaGdkhl fh§ isáñka wudrefjka fjolu lrf.k hk l=udr w,aúia‌ uy;dg ñksiqka fkdjk jeoaoka jeks fkdñksiqka úiska ÿkq yS úÈ;s' .,a uq,a .i;s' udOHhl we;s nrm;< iudc j.lSu .ek fkdokakd we;eï fnd<| udOHhka o fufia ÿkq yS úÈkakg rel=,a fok wjia‌:d miq.sh Èkj, olskakg ,eìKs'

weia‌ fkdfmfka kï f.or hk tlfk ;sfhkafk jeks wj,do ta W;=ï pß;hg t,a,lr ;sìKs' w.yrejdod Èkl fyda n%yia‌m;skaod Èkl wkqrdOmqr wdhq¾fõo uy frdayf,a mxpl¾u idhkh ;=< frda.Ska ish .Kkla‌ jglrf.k Tyq lrf.k hk ÿIalr m%;sldr fiajdj f;areï .ekSug ÿkq yS udkdf.k isák whg tys hk f,i wdrdOkd lruq'
Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR