Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

rù uyskaog újdohlg
wNsfhda.h lrhs
uyskaof.ka ñ,shk 2000l
jkaÈl=;a b,a,kak hhs

,xld mq;% ixj¾Ok nexl=fjka wh:d f,i Kh ,ndfokjehs ysgmq ckm;s uyskao rdcmlaI uy;d úiska miq.shod l< nj lshk m%ldYhla iïnkaOfhka kS;suh mshjr .kakd nj uqo,a wud;H rù lreKdkdhl uy;d mjihs'

ta wkqj remsh,a ñ,shk 2000l jkaÈhla b,a,d wmydi kvqjla mjrk nj wud;Hjrhd i|yka lrhs'

wo fmrjrefõ uqo,a wud;HxYfha mej;s udOH yuqjl§ ta uy;d fï nj lshd isáfhah'

tys§ wud;Hjrhd fï .ek woyia olajd isáfha my; mßÈh'

zzysgmq ckdêm;s yd ysgmq uqo,a weu;sg lshkafka lreKdlr,d ;ud kskafoka ke.sg,d l;d lrkjd kï mokï iys;j l;d lrkak' ke;skï ffu;%smd, isßfiak yd
rks,a úl%uisxy wdKavqfõ fï jf.a foaj,a t;=udf.a ld,fha jf.a ixikaokh lr,d wmsj ta uÜgug ukskak tmd lsh,d lshkjd' tajf.au uu kS;s{jrekag lsh,d ;sfhkjd ñ,shk 2000l wmydi kvqjla bÈßm;a lrkak' fudfld ke;akï fïjd úys¿ fia,,ï njg m;afjkjd' b;ska ta ksid uu kS;s{;=udg oekqj;a lr,d ;sfhkjd fï iïnkaOfhka wmydi kvqjla bÈßm;a lrkak lsh,dZZ

fï w;r ixj¾Ok jHdmD;s k;r lr we;s njg ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaI uy;d úiska fpdaokd t,a, lr we;s nj;a" tfia jHdmD;s k;r lr we;s kï ta .ek újdohla lsÍug ;uka iqodkï njo weu;sjrhd tu udOH yuqfõ§ lSfõh'

ixj¾Ok jHdmD;s ;=k y;rla muK k;r ù we;s nj;a" tfia k;r ù we;af;a ¥IK jxpd iys; tajd nj;a" tfia yer fiiq jHdmD;s l%shd;aul nj;a" ta uy;d mejiSh'

fï .ek yelskï újdohlg tkakehs ;uka ysgmq ckdêm;sjrhdg wNsfhda. lrk nj;a" t;=udg meñKSug fkdyels kï ;uka Tyq <.g hdug iqodkï nj;a" rù lreKdkdhl uy;d lSfõh'

fyðka .kqfokqj fkdjkakg bkaOk ñ, ;j;a remsh,a 10lska wvq lsÍug yelshdj ;snQ njo ta uy;d jeäÿrg;a lshd isáfhah'
Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR