Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

Èhjvk ks,fïf.ka m%Yak lsÍu
wia.sß-u,aj;= uydúydrj,
ixfõ.hg lreKla

Y‍%S o<od ud<s.dfõ isÿj we;ehs lshk wl%ñl;d iïnkaOfhka Èhjvk ks,fïjrhdf.ka m‍%Yak lsÍfï l%ufõoh idOdrK fkdjk nj;a ta ioyd nqÿ oyug wf.!rj fkdjk l%ufõohla fhdod.ekSug ;snqKq nj;a wia.sß md¾Yajfha uyd kdhl w;smQcH .,.u w;a:oiais ysñmdKka jykafia lshd isáhy'

wia.sß md¾Yajfha kj uyd kdhl Oqrhg m;a w;smQcH .,.u w;a:oiais ysñmdKka jykafia neyeoel Wkajykafiaf.ka wdYs¾jdo ,nd .ekSu ioyd ckdêm;s ffu;‍%Smd, isßfiak uy;d Bfha ^14& tu uyd úydrhg meñKs wjia:dfõ § Wkajykafia fï nj lshd isáhy'

Èhjvk ks,fïjrhdf.ka m‍%Yak lsÍu ms<sn| fï ;rï m‍%isoaO l%ufõohla wkq.ukh fkdlsÍug ;snqKq nj o Wkajykafia mejiQy'

mj;sk ue;sjrK l%uh fjkqjg kj ue;sjrK l%uhla bÈßm;a lsÍu ms<snoj ;uka jykafia oeä i;=gg m;ajk nj;a" oekg mj;sk ue;sjrK l%uh ksid tl mjqf,a
idudðl iudðldjka mjd Pqkaoh fjkqfjka .egqïj,g fhduqjk nj;a" fï Èkj, kj ue;sjrK l%uh ms<snoj wOHhkh lrñka isák nj;a uyd kdhl ysñmdKka jykafia ckdêm;sjrhd yuqfõ lshd isáhy'

mj;sk ue;sjrK l%uh ;=< ck;djg ;ukaf.a .eg¨ oekqï§u ioyd ksis uyck ksfhdað;hl= fkdue;sùu .eg¨jla jk neúka kj ue;sjrK l%uhl wjYH;dj jir .Kkdjl isg meje;=Kq nj;a Wkajykafia lSy' ta ksid 20 jeks jHjia:d ixfYdaOkh ms<sn`oj fï Èkj, wOHhkh lrk nj;a ta ioyd ;uka jykafiaf.a iyfhda.h ,efnk nj;a Wkajykafia ioyka l<y'

wia.sß md¾Yajfha uyd kdhl moúh ,eîu ms<snoj oeä i;=gg m;ajk nj;a ta ioyd ;ukaf.a iqNme;=ï mqolrk nj;a ckdêm;s ffu;‍%Smd, isßfiak uy;d uydkdhl ysñmdKka jykafia yuqfõ m‍%ldY lf<ah'

uOHu m<d;a m‍%Odk wud;H ir;a talkdhl" kd.ßl ixj¾Ok yd c, iïmdok wud;H rjq*a ylSï hk uy;ajre o fï wjia:djg iyNd.s jQy'
uq,dY% - ßúr
Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR