Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

lgqkdhl fiamamqfõ fldaá .Kkl
uq;= ueKsla r;arka w;=reoka

lgqkdhl nKavdrkdhl cd;Hka;r .=jka f;dgqmf<a wdrlaIs; fiamamqjl ;ekam;a lr ;snQ remsh,a fldaá .Kkla jákd r;arka" uq;= ueKsla we;=¿ jákd iaj¾KdNrK rdYshla w;=reokaj ;sfí'

fï ms<sn| fidhd mÍlaIKhla mj;ajk f,i b,a,ñka lgqkdhl .=jka f;dgqmf<a ks,OdÍka msßila ¥IK jxpd fiùfï ckdêm;s mÍlaIK fldñiug meñKs,a,la lr
;sfí'

nKavdrkdhl cd;Hka;r .=jka f;dgqmf<a ysgmq iNdm;s l¾k,a m%ikak úl%uiQßh uy;df.a md,k ld,h ;=< fï jákd uq;= ueKsla iaj¾KdNrK wia:dk.;ù we;s njg f;dr;=re we;ehs tu meñKs,a, bÈßm;a l< ks,OdÍyq mji;s'

fï jákd rka ߧ uq;= ueKsla ld,hla ;siafia .=jka ‍u.Ska .=jka f;dgqm< ;=< oud f.dia ;sî fidhd .kq ,enQ tajd fjhs'

.=jka u.Skag wu;l ùfuka oud .sh whs;slre fidhd.; fkdyels .uka uÆj, ;sî fidhd.;a jákd o%jH" f¾.=jg yd wdrlaIl wxYj,g yiqfjkq we;ehs hk ielh u; oud .sh nE.a j, ;sî fidhd.;a rka ߧ uq;= ueKsla yd rka NdKav wd§ jYfhka cdjdrïlrejka yd jxpdlrejka úiska .=jka f;dgqm<ska msglr .ekSug fkdyelsj oud .sh iy .=jka hdkdj, tjeks fya;= u; oud .sh .uka uÆj, ;sî fidhd.;a jákd NdKav fufia wdrlaIl wxY yryd .=jka f;dgqm, n,OdÍka fj; ndr§fuka miq .=jkaf;dgqm< l<ukdlre Ndrfha we;s fiamamqfõ wdrlaIdjg ;nhs'

fï wdldrfhka fldaá .Kkla jákd ld,hla ;siafia tl;= jQ tjeks jákd NdKav úYd, m%udKhla fiamamqfõ ;sî w;=reokaj ;sfí' .=jka f;dgqm< by<u n,Odßhl=f.a ksfhda.h fyda ueÈy;aùu fkdue;sj tu fiamamqj fjk;a lsisjl=g;a újD; lsÍfï wjia:djla fkd,efí' ld,hla ;siafia fïjd fuys ;ekam;aj ;sî whs;slrejka bÈßm;a fkdùu ksid rdcika;l NdKav f,i fï fiamamqj, ;ekam;a lr ;sfí'

jákd ueKsla .,a .Kkdjla" uq;=" .cuq;= iy r;a;rka úYd, m%udKhla tys ;sî we;' miq.sh md,k ld,h fjkf;lau tajd tu fiamamqfõ ;snQ njg wdrlaIl wxY ;yjqre lrhs' ;jo fï NdKav i|yd f,aLkhlao ;sfí' fï jk úg tu f,aLkfha we;s NdKav fiamamqfõ ke;s nj wkdjrKh ù we;'

miq.sh ld,fha wu;l ù f.dia ;snQ .uka u,a,l ;sî f,aLk.; lr fiamamqfõ oud ;snQ jákd NdKavhla fidhd meñKs whs;slrejl=g tu NdKav ,nd§ug fidhd n,oa§ tajd tys fkdue;s njo wkdjrKh ù we;' fï iïnkaOfhka fmd,sish miq.sh ld,fha mÍlaIKhla isÿ lr we;;a hï lsisjl=f.a n,mEu u; tu mÍlaIK w;aysgqjd ;sfí'
Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR