Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

ysgmq <ud fid,aodÿjdg
m%xY rka iïudkh ^video&

m%xYhg wdfõ
fydr .uka n,m;%hlska

ysgmq <ud fin,l= yd kjl;d lrejl= jk wkaf;daksodia fciqodika f,dj uyd Ñ;%mg Wf<, f,i ie,flk lEka Ñ;%mg Wf<f,a § zzmdï fodaZZ rka iïudkh ysñler .;af;ah'

§mka kï m%xY ;%dickl Ñ;%mgfha r.mEfuka Tyq fï rka iïudkh Èkd.;af;ah' m%xYfha ckdorhg md;%jQ Ñ;%mg wOHlaI cldia wähdâ fï Ñ;%mgh
wOHlaIKh lf<ah' wkaf;daksodia fciqodika hqo iufha Y%S ,xldfõ <ud fin,l=f.a pß;h r.mEfõh' Tyq o ;reKshl o kj yeúßÈ oeßhl o tla mjq,l idudðlhka nj fmkajñka jHdc .uka n,m;%hlska m%xYhg wdy' meßish wi< myiqlï wvq ksjdi fm<l mÈxÑhg .sh §mka ;ud iu. isá fofokd u;al=vq l,a,sj, ksrka;r .egqï j,ska o m%foaYdêm;Hfhka o fírd .ekSug Tyq igka ìu w;aoelSï m%fhdackhg f.k we;'

fuh tu iïudk Wf<f,a by<u iïudkhhs'

wkaf;daksodika jhi 16 isg fldá igkalrefjla úh' Y%S ,xldfõ Nshlre ;=ka jirlg miqj jHdc .uka n,m;%hlska 1993 § m%xYhg hdug fmr Tyq ;dhs,ka;hg meñKsfhah' m%xYfha § Tyqg foaYmd,k /ljrK ,eìKs' lEka Ñ;%mg Wf<f,a m%S;s f>daId yd T,ajrika uOHfha Tyq jd¾;d lrejkag mejiqfõ §mka pß;fha ishhg 50la ;u l;dj njhs'

zz uu m%xYhg wdfõ fydr .uka n,m;%hlska' tfyu tlla ú;rhs ug fydhd .kak mq¿jka jqfKa' tx.,ka;hg lekvdjg mkskak fydr .uka n,m;%hla fydhd.kak neßjqKd'ZZ hehs wkaf;daksodia lSfõh'

m%xY ni bf.kSu yß wudre jQ nj o Tyq lSfõh' ksIamdol wähdâ iu. lEka fõÈldjg f.dvjqKq Tyq mejiqfõ Y%S ,xldjg h<s hEu Nhdkl njhs' zz2009 hqoaOh ks, jYfhka wjika jqKd' wo;a Y%S ,xldfõ iq¿ cd;Skag myr fokjd' rcfhka hqo isr lrejka lS fokl= w;awvx.=jg f.k we;aoehs wms wo;a okafka keye' wmg iene f;dr;=re keye' m%xYfha § uqo,a fiúh yels ´kEu jevla lrñka Tyq flá l;d kdgH kjl;d wdÈh ,shQ nj lshhs' ta l;dj,g Tyqf.a w;aoelSï mdol ù we;'

wÈhdoaf.a Ñ;%mgfha r.mEug fmr wkaf;daksodika m%xYfha fou< fldákaf.a úÈ kdgHhj, m%pdrl k¿fjla úh'

zzr.mEu wudrehs' ta;a fcd,s jevla ZZ hehs Tyq lshhs'

Y%S ,xldj .ek Tyqf.a ñ<. fmd; ,nk cQ,s udifha § ksl=;a ùug kshñ;h'

Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR