Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

fmd,a,lska myr§ fin<d urd
ndf.g mq¿ia‌id
jEka tllska f.ksyska

119 weu;=fïka u< isrer fidhd.kS
m%Odk iellre w;awvx.=jg

w;=re.sßh - ly.kaf;dg m%foaYfha§ jEka r:hlska /f.k hñka ;snQ wvla ms<siaiqKq u< isrerla iu. mqoa.,hka fofofkl= w;awvx.=jg .ekSfï isoaêh iïnkaOfhka jeo.;a f;dr;=re /ila fy<s ù ;sfnkjd' fmd,sia udOH m%ldYl iyldr fmd,sia wêldÍ rejka .=Kfialr i|yka lf<a mjq,a wdrjq,la u; mqoa.,hd >d;kh lr mq¿iaid we;s njg wkdjrKh ù we;s njhs'

^23od& rd;s‍% 09 g muK w;=re.sßh - ly.kaf;dg m%foaYfha§ iel lghq;= f,i Odjkh fjñka ;snQ jEka r:hla 119 yÈis weu;=ï wxYfha rdcldßfha ksr;j isá ks,OdÍka úiska mÍlaIdjg ,lalr ;sfnkjd' tys§ jEka r:h ;=< frÈ lvlska T;d ;snQ wvla ms<siaiqKq u< isrerla fmd,sish úiska ksÍlaIKh l<d'
ta wkqj jEka r:fha .uka l< mqoa.,hka fofokd ielmsg w;awvx.=jg .;a w;r" jeäÿr mÍlaIK i|yd w;=re.sßh fmd,sish fj; Ndr § ;snqKd'

jeäÿr mÍlaIKj,§ fy<s ù we;af;a ñh.sh mqoa.,hd iy >d;kh isÿl< mqoa.,hka fofokd .d,a, m%foaYfha mÈxÑlrejka njhs' ñh.sh mqoa.,hd >d;kh isÿl< tla mqoa.,fhl=f.a ìß| iu. wkshï iïnkaO;djhla mj;ajdf.k f.dia ;sfnkjd' tu iïnkaOh fya;=fjka fudjqka w;r ld,hla ;siafia wdrjq,la mej;s njhs jd¾;d jkafka' >d;lhka ie,iqï iy.; f,i fuu mqoa.,hd ms<shkao, - uvmd; m%foaYfha ia:dkhlg f.kajd f.k ;sfnkjd' tys§ Tyqg myr§ >d;kh lr mq¿iaid jEka r:fhka u< isrer fjk;a ia:dkhlg oeóu i|yd /f.k hñka ;sìh§hs fmd,sia ks,OdÍka úiska w;awvx.=jg f.k we;af;a'

Tjqkaf.ka m%Yak lsÍfï§ ;j;a mqoa.,hska fofofkl= ms<shkao,§ w;awvx.=jg f.k ;sfí'

Tjqka w;r fuu isoaêhg iïnkaO m%Odk iellre o isák nj mejfia'

fuf,i >d;khg ,laj we;af;a .d,a," fmdoao, m%foaYfha mÈxÑj isá 33 yeúßÈ yuqodfjka m<dú;a isá finf<l= nj fmd,sish lshhs'

jEka r:h ;=< ;snQ ms<siaiq u< isrer yd tu isrer ms<siaiQ nj lshk ia:dkh Bfha lvqfj, jev n,k ufyaia;%d;ajrhdf.a ksÍlaIKhg ,laúh'

tys§ ufyaia;%d;ajrhd ksfhda. lr we;af;a foayh mYapd;a urK mÍlaIKh i|yd fld<U fmd,sia uD; YÍrd.drhg hjk f,i h'

m%Yak lSßïj,§ wkdjrK ù we;af;a w;=re.sßh" fmdaf¾" fndrÆf.dv rn¾ j;a; m%foaYfha ksjil§" ñh.sh mqoa.,hdg myr§ gh¾ oud mq¿iaid we;s njhs'

isoaêh iïnkaOfhka w;=re.sßh yd ms<shkao fmd,sia ia:dk jeäÿr mÍlaIK isÿlrhs'
Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR