Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

lgqkdhl .=jka
f;dgqfmdf<ka f,dal jd¾;djla

wjqreÿ wkQ ;=kla jhie;s fiajl uy;l= wjqreÿ y;<sia ;=kla ;siafia wkshï lïlrejl= f,i lgqkdhl .=jkaf;dgqfmdf<a fiajh lrhs'

.=jka u.Skaf.a .uka nvq /f.k hEug iydh jk zfmdag¾Z flkl= jk à'ta'mS' fmf¾rd uy;d fldaúkak" l,ymsáh .fï mÈxÑlrefjls'

.=jkaf;dgqfmd< ;Sre nÿ rys; idmamq ixlS¾Kfha isg úYd, YS;lrK folla g%fd,s foll ;ndf.k tlla ju;ska ;,aÆ lrk w;r wfkl ol=K;ska weof.k meñKSfï
Yd,dj yryd .ukal< fmf¾rd uy;d u|lg tu ld¾hfhka bj;aj uõìu mqj;am;g f;dr;=re fy<slrñka fufia lSfõh'
uf.a Wmka Èkh 1922'05'08 jeksod' 1972 wjqreoafoa fï /lshdjg wdjd' ta ld,fha /lshd ke;s wh /lSrlaId ld¾hd,fha ,shdmÈxÑ jqKd'

uu;a ,shdmÈxÑ fj,d isáfha' uf.a ldâ tfla iS,a 35la jeÿKdg miafia iïuqL mÍlaIKhlg lefËõjd'

iïuqL mÍlaIKhg wdmq 650 fokl=f.ka" 35 fokl= f;dardf.k fmd,sia iy;slhhs" we.s,s i,l=Kqhs wrf.k" zthd¾ isf,dakaZ tfla wkshï lïlre yeáhg fï /lshdj ÿkakd' tod ud;a tlal wdmq whf.ka wo b;sß fj,d bkafk chudkakhs ^wjqreÿ 76& iúfh,a wmamqydñ;a ^wjqreÿ 83& ú;rhs' ta ld,fha g%fd,sh mqrj,d nvq weoaodu" wh flf<a Y; 50hs' wjqreÿ 10lg miafia remsh,a 2la jqKd' oeka .dia;=j remsh,a 50hs' <.§ tal remsh,a 100la l<;a ;ju yßhg l%shd;aul fjkafk kE'

biair jevg wdju" wiaika lrkak fmd;la ou,d ;snqKd' oji .dfKu jev l<d' ld,fhka ld,hg foaYmd,lfhd ;j;a whj tõjd' oeka 200lg jeä .Kkla fmdag¾,d bkak ksid ojig meh 8 .Kfka fiajduqr yo,d i;shg ojia ;=khs jev lrkak fokafka' udia mä" úY%du jegqma" w¾:idOl wmg ysñ kE'

jevg wdmq ojig lShla yß fidhd .kakjd ú;rhs' .=jkaf;dgqfmd< mdia tlg;a remsh,a 2"500la f.jkak fj,d' /lshdjla lrkjd lsh,d wmg iuDoaêh mjd ÿkafka kE' uu lsf,daóg¾ 6la ú;r ÿr b|,d jevg tkafka mdmeÈfhka'

ug orefjda y;a fofkla ysáhd' tl ÿjla ñh.shd' uf.a ìßh ld,hla ;siafia frda.Sj bkakjd' mjqf,a w.ys.lï ksidu wudrefjka jqK;a ;j mq¿jka ld,hla jev lrkjd'

fï jfhdajDoaO ñksid Ñ;a; ffO¾hfhka hq;=j ;uka yuqfõ we;s wNsfhda. ch.kakg ork jEhu olsk fldhs ljqre;a Tyqg ksfrda.S iqjh;a" §¾>dhqI;a m%d¾:kd lr;s'

ví,sõ' mS' ùrj¾Ok
Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR