Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

by<u ks,Odßfhla yd
ol=Kq m<df;a md¾,sfïka;=
uka;%sjrhl= ,.§u w;awvx.=jg

Y%S ,xld úÿ,s ixfoaY kshduk fldñifï remsh,a ñ,shk 620 l uqo,la wh:d f,i mßyrKh lsÍu fya;=fjka ckdêm;s f,alï ld¾hd,hg iïnkaOj lghq;= l< rcfha m%n, ks,Odßhl= fï i;sh ;=< w;awvx.=jg .ekSug kshñ; nj fmd,sia uQ,ia:dk wdrxÑ ud¾. m%ldY lrhs'

ksfhdacH fmd,siam;s rú ffjoH,xldr uy;df.a uQ,sl;ajfhka fmd,sia uq,H wmrdO úu¾Yk tallh úÿ,s ixfoaY kshduk fldñIka iNdfõ isÿ jQ nj lshk fuu jxpdj iïnkaOfhka mÍlaIK mj;ajk nj tu wdrxÑ ud¾.hkays jeäÿrg;a i|yka fõ'

Tyqg tfrysj we;s fpdaokdj jkafka úÿ,s ixfoaY kshduk fldñIka iNdfjka remsh,a ñ,shk 620 l uqo,la ckdêm;sjrK iufha ,ndf.k" thska is,a frÈ ñ, § f.k ckjdß 04 jeksod fmda Èkfha § rg mqrd mkai,aj,g fnod yeÍuhs' thg fuu m%n, rdcH ks,Odßhd ksis mßÈ wkque;shla fkdue;sj wjir ,nd § we;s nj Tyqg tfrysj ke.S we;s m%Odk;u fpdaokdjhs'

tfukau fuu isoaê iïnkaOfhka úÿ,s ixfoaY kshduk fldñifï ysgmq iNdm;s wkQI me,amsg uy;df.ka o fmd,sia uq,H wmrdO úu¾Yk tallh m%YaklsÍug kshñ; nj fmd,sia uQ,ia:dk wdrxÑ ud¾. jeäÿrg;a i|yka lrhs'

fï uQ,H jxpdj iïnkaOfhka ysgmq ckdêm;sjrhdf.a WmfoaYlhl= jYfhka lghq;= l< nj lshk jákdmk fidaudkkao ysñhkaf.ka o fmd,sia uq,H wmrdO úu¾Yk tallh miq.sh i;sfha m%Yak lf<ah' bÈß i;sfha o fidaudkkao ysñhka h<s;a jrla tu tallh yuqjg le|ùug kshñ; nj tu wdrxÑ ud¾. jeäÿrg;a m%ldY lrhs'

fï w;r ¥IK jxpd iy uQ,H wl%ñl;d .Kkdjla iïnkaOfhka kï ord isák ol=Kq m<d; ksfhdackh lrk md¾,sfïka;= uka;%sjrhl= o w;awvx.=jg f.k fï i;sfha kS;sh yuqjg meñKùug kshñ; nj jd¾;d fõ'

Tyq iïnkaOfhka isÿ lereKq uQ,sl úu¾Yk fï jk úg wjika fldg we;ehso fmd,sia uQ,ia:dkfha fcHIaG m%ldYlfhla is¿ñK mqj;am;g mejiqfõh'
Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR