Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

ckm;s ishÆu mlaI j,ska b,a,Sula lrhs
ì|jeà ;snq cd;Hka;r
in|;d h<s ia:dmkh jqkd(video)

miq.sh ld,fha§ w,a,ia fyda ÿIK fpdaokd fldñiu mjd rdcH md,lhskaf.a ÿrl:k weu;=ï j,g hg;a ù ;snq nj ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d mjihs'

Èk 100 jevms<sfj< iïnkaOfhka ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d cd;sh wu;ñka fï nj i|yka lf<ah'

wo jk;=re wod< fldñika iNdj fj; fyda wêlrKfha lsisÿ mqoa.,fhl= iu. fï jk úg ;ud ÿrl:kfhka l;d fldg lsisÿ n,mEula lr fkdue;s nj;a" th iajdëk wdh;k nj;a ckdêm;sjrhd lshd isáfhah'

tfiau furg ;=< kej;;a hqoaOhla we;s fkdùug lghq;= l< hq;= nj;a" we;eï m%;súreoaO foaYmd,k mlaI furg ;=< wkka;hg .sh cd;sjdoh jmqrjñka isák nj;a fyf;u wjOdrKh lf<ah'

tu.ska cd;Hka;rhg jerÈ ,l=Kla hk nj;ao ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d fmkajd ÿkafkah'

Èk ;jo miq.sh W;=f¾ uq,a whs;slrejkag bvï ,nd§u isÿl< nj;a" th je/oaola fkdjk nj;a" tu ck;djg whs;s foa Tjqkag ,ndÈh hq;= njo lSfõh'

cd;sl wdrlaIdjg ;¾ckhla fkdjk wdldrfhka tu bvï ,ndÿka nj;a" ta ms<sn|;a we;eï msßia jerÈ u; f.dv k.k nj;a ta uy;d lshd isáfhah'

;jo miq.sh ld,h ;=< ì|jeà ;snq cd;Hka;r in|;d h<s ia:dmkh lr we;s njo ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d wjOdrKh lf<ah'

tfiau 19 jk jHjia:d ixfYdaOkh iïu; lr .ekSug i|yd ishÆu mlaIj,ska iyfhda.h b,a,d isák nj;a" tu.ska rfÜ m%cd;ka;%jdoh iy ksoyi cd;Hka;rh ;=<g /f.k hd yels nj;a fyf;u jeäÿrg;a tu wjia:dfõ§ fmkajd ÿkafkah'
Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR