Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

ikaOdkfha mla‌I kdhlhka we;=¿
uka;%Sjre uyskao n,kak kE.ï .sys,a,d

ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmla‌I uy;d yuqùug Y%S ,xld ksoyia‌ mla‍Ih m%uqL ikaOdkfha ifydaor mla‍I lsysmhl kdhlhka we;=¿ yeg fokl=g wdikak md¾,sfïka;= uka;%Sjre Bfha ^16 od& fmrjrefõ ;x.,a, ld,agka ksjig .shy'

fuu mla‍I kdhlhka yd md¾,sfïka;= uka;%Sjrekag wu;rj nia‌kdysr m<d;a m%Odk weue;s m%ikak rK;=x. uy;d we;=¿ m<d;a iNd uka;%Sjre msßila‌o meñK ;sfí'

uyck tla‌i;a fmruqfKa kdhl ÈfkaIa .=Kj¾Ok" m%cd;ka;%jd§ jdudxYsl fmruqfKa kdhl jdiqfoaj kdkdhla‌ldr" cd;sl ksoyia‌ fmruqfKa kdhl úu,a ùrjxY" msú;=re fy< Wreufha kdhl Woh .ïukams," ysgmq weue;sjreka jk nkaÿ, .=Kj¾Ok" l=udr fj,a.u" à' î' talkdhl" fcdkaia‌gka m%kdkaÿ" tia‌' tï' pkao%fiak" Ô'
t,a' mSßia‌" .dñKs f,dl=f.a" uyskaodkkao w¿;a.uf.a" uyskao hdmd wfíj¾Ok" flfy,sh rUqla‌je,a," v,ia‌ w,ymafmreu hk uy;ajreo ta w;r jQy'

fï w;r ysgmq ksfhdacH weue;sjre yd Y%S ,xld ksoyia‌ mla‍I uka;%Sjreka jk id,skao Èidkdhl" ir;a ùrfialr" .S;dxck .=Kj¾Ok" frdays; wfí.=Kj¾Ok" ùrl=udr Èidkdhl" ,la‍Iauka jika; fmf¾rd" ksYdka; uq;=fyÜ‌á.u" wrekaÈl m%kdkaÿ" f¾Kql úodk.uf.a" rxð;a fidhsid" pdñl nqoaOodi" kdu,a rdcmla‌I" iðka jdia‌ .=Kj¾Ok" f,dydka r;aj;a;" ikS frdayK fldä;=jla‌l=" frdIdka rKisxy" WÈ; f,dl=nKa‌vdr" Y%shdks úf)úl%u" chka; legf.dv" uq;=l=udrK hk uy;ajreka iyNd.s jQ w;r ;j;a uka;%Sjre msßila‌ Tjqka l,ska fhdodf.k ;snQ lghq;= rdYshlgu iyNd.sù ;x.,a,g meñfKñka ;sfnk nj oek.kakg ;snqKs'

ysgmq weue;sjre yd uka;%Sjre msßi uyskao rdcmla‌I uy;d yuq ù wÆ;a wjqreoafoa iqn m;d we;s w;r bka wk;=rej bÈß foaYmd,k lghq;= ms<sn|j idlÉPdjla‌o mj;ajd we;'

Y%S,ksmfha fcHIaG idudðlhska we;=¿ mia‌fokl= mla‍I uOHu ldrl iNdfjka bj;a lsÍu" mdla‍Islhkag isÿjk ysßyer" 19 jk jHjia‌:d ixfYdaOkh" ue;sjrK l%uh ixfYdaOkh" uehs Èkh ms<sn|j fuys§ tu uka;%Sjre msßi ysgmq ckdêm;sjrhd iu. idlÉPd l< nj md¾,sfïka;= uka;%S tia‌' tï' pkao%fiak uy;d mejeiSh'

Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR