Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

l;r.u foajd,fha
niakdhl ks,fï Pkaoh wo

Pkaohg by<u ñ,la

reyqKq l;r.u foajd,fha niakdhl ks,fï f;dard.ekSu i|yd wo ^28& meje;aùug kshñ; Pkaofha § m%dfoaYSh ‍f,alïjreka tfldf<dia fokdf.a Pkaoh ,nd§ug kï remsh,a fldaáh ne.ska ,ndfokakehs m%foaYfha m%n, foaYmd,k{hska fofokl= fhdackd lr we;ehs oek.kakg we;'

fuu Pkaoh ,nd.ekSu i|yd werô igk Bfha ^27& jk úg WKqiqï uqyqKqjrla .;a w;r m%dfoaYSh ‍f,alïjrhl=f.a Pkaoh fjkqfjka remsh,a ,laI 50 isg ,laI ye;a;Ej olajd ñ,la kshu lr we;ehs oek.kakg yels úh'

w,a,ia ,nd § Pkaoh ,nd.ekSug jk iQodku .ek fy<sùu;a iu. úfYaI úu¾Yk lKavdhï yd nqoaê wxY mjd m%foaYhg meñK ;sìKs'

fujr niakdhl ks,fï Pkaoh i|yd ryis.;j bÈßm;aj isák wfmalaIlhka w;ßka furgg wú wdhqO f.kajk jHdmdßlhl=f.a mqf;l= tla Pkaohla i|yd ,laI ye;a;Ejl jeäu uqo, fhdackd lr we;s nj;a" r;akmqr ueKsla jHdmdßlhl= ,laI y;<syla o" we.Æïy,a ysñlrejl= ,laI mkyla o" uQ,H jxpd ms<sn| kvq úNd.hla mj;sk m%n, jHdmdßlhl= remsh,a ,laI yegla o jYfhka tla Pkaohla i|yd uqo,a fjkalr we;ehs o jd¾;d fõ'

uqo,a n,h u; werö we;s Pkao igk w;f¾ b;sydifha m<uq jrg l;r.u ksfhdackh lrñka b÷ks,a fl!Id,a kue;s WmdêOdÍ wfmalaIlhl= o fujr niakdhl ks,fï Oqrhg ;r.je§ug bÈßm;a ù we;'

fudkrd., Èidm;s ld¾hd,fha § wo ^28& WoEik meje;afjk Pkao úuiSfï § Pkaoh ,nd§ug l;r.u" nq;a;," je,a,jdh" fijK.," ;Ku,aú," fudkrd.," ishU,dKavqj" ueo.u" ìì," nv,al=Uqr" uvq,a, hk m%dfoaYSh ‍f,alïjreka 11 fokd;a" lsßfjfyr wNskjdrdu úydrdêm;s" jeäysálkao úydrdêm;s" fi,a,l;r.u úydrdêm;s ysñhka isõfokd;a" fldgfndaj l;r.u foajd,fha niakdhl ks,fïjrhd;a" l;r.u jev,k niakdhl ks,fïjrhd;a Pkaoh ,nd§ug kshñ;h'

b;sydifha jeäu ñ,la jehlrk Pkaoh i|yd úydria:dkj,g o fldaá .Kkska mß;Hd. lsÍug mjd fhdackd lsÍug wfmalaIlhka bÈßm;aj isák nj wkdjrKh fõ'

m%dfoaYSh ‍f,alïjreka tfldf<dia fokdf.a Pkaoh ,nd.ekSfï wruqKska r;akmqf¾ ueKsla jHdmdßlhl= úiska 3Ô ;dlaIKh iys; jákd ÿrl:k mjd hjd we;ehs wkdjrKh úh'

Èhjvk ks,fï ;k;=f¾ Pkaoh ,nd§u i|yd lshñka úúO ;e/õlrejka m%n, foaYmd,k{hka we;=¿ lKavdhï miq.sh Èk lsysmfhau Pkaoh ysñ m%dfoaYSh ‍f,alïjreka yd kdhl ysñjreka iïnkaO lr §ug lghq;= fhdod ;snQ njg o wkdjrKh úh'

;siai rùkao% fmf¾rd
Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR