Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

reishd ;dkdm;s ld¾hd,
;reKhdf.a isrer f.dv .kS ^video&

hqlaf¾k ler,slrejkg wú iemhShehs fpdaokdjg ,laj oekg w;=reokaj isák reishdfõ ysgmq Y%S ,xld ;dkdm;s Wohx. ùr;=x.f.a NdId mßj¾;l yd fm!oa.,sl f,alïjrhdjQ l¿wdrÉÑf.a fkdfh,a rKùr ^36& ;reKhdf.a isrer Bfha ^02& rd.u wêlrK ffjoH ks,Odß' Ô'ví,shq'úfþ.=Kj¾Ok uy;df.a wêlaIKh hgf;a w;a;k.,a, jev n,k ufyaia;%d;a weia'wfí.=Kj¾Ok uy;d bÈßfha ksÜgUqj je,slvuq,a, iqidk N=ñfha§ f.dv .kq ,eîh'

w;a;k.,a, m%Odk ufyaia;%d;a tï'jhs'tï' b¾Iãka uy;df.a ksfhda. u; fï foayh f.dv .kq ,enQfha ñysoka lr udi kjhlg miqjh' ;u mq;=f.a urKh ms<sn| ielhla we;s njg Tyqf.a uj jk Ô'ta' fcdimska fkdakd uy;añh l< meñKs,a,lg wkqj fï foayh f.dv.ekSug l%shd lrkq ,eîh' ksÜgUqj uQ,ia:dk
fmd,sia mÍlaIl m‍%§ma úfþfialr uy;d we;=¿ ks,OdÍka wdrlaIl lghq;= ixúOdk lr ;sìKs'

fkdfh,a rKùr uy;d 2014'06'11 jeks Èk rd;s‍%fha reishdfõ§ ßh wk;=rlska ñh.sh nj mjqf,a {d;skag oekqï §fuka miqj .=jka u.ska isrer cqks 15 jeksod furgg f.k tkq ,enQ w;r isrer cqks 18 jeksod N=uodk lr ;sìKs' urKfha f.f,ys ;e,aula ;snqKo ta wjia:dfõ§ ta ms<sn| lsisjla lr .ekSug fkdyelsjQ nj;a ;u mq;=f.a urKhg fya;=j wkdjrKh lr .ekSug Tyqf.a uj miq.sh ud¾;= 22 jeksod ksÜgUqj fmd,sishg meñKs,s lr ;sìKs'

2002 cQ,s 21 jeksod reishdjg .sh rKùr ;reKhd la,aí ,xld hqlaf¾k wjkayf,a fiajh lr we;s nj;a ßh wk;=rlg m;aj ñh.sh nj;a urKh f.k tafuka miq {d;skag okajd ;sî we;' miqj Wohx. ùr;=x. úiska fï ;reKhd ;dkdm;s ld¾hd,fha fiajhg n|jd f.k we;shs fy<sù we;' tys§ ñh.sh wh yd tlaj Wohx. ùr;=x. hk wh .=jka hdkd fldgia yd wú iemhSfï wdh;khla mj;ajdf.k f.dia we;s njo ta iïnkaO isoaêhla u; fï urKh isÿj we;s njg iel lrk njgo {d;Syq i|yka lr;s'

f.dv .eKqkq foayh h<s mYapd;a urK mÍlaIKhlg ,la lr urKhg fya;=j ,nd fok f,i jevn,k ufyaia;‍%d;ajrhd wêlrK ffjoH ks,Odßjrhdg ksfhda. lrkq ,eîh'
Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR