Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

msg; jgrjqï ud¾.h
uehs udih wjidk
jkúg ck;d whs;shg

ol=Kq wêfõ.S ud¾.hg fldÜgdfõ§ iïnkaO jk msg; jgrjqï ud¾.fha miq.sh rch úiska jev wdrïN l< fojk wÈhr jk lvqfj, isg lvj; olajd lsf,da óg¾ 8'9 l fldgfia jev wjika lr ,nk uehs udih wjidk jkúg ck;d whs;shg m;alrk nj uyd ud¾. iy wdfhdack m%j¾Ok ksfhdacH wud;H brdka úl%ur;ak uy;d wm iu. mejiSh'

Tyq i|yka lf<a fuu ud¾.h f.dvke.Su ms<sn|j kj rchg m%Yakhla fkd;snQ nj;a m%Yakh ;snqfKa ud¾.h bÈlsÍu i|yd weia;fïka;= lr ;snqKq
msßjeh ms<sn|j njhs'

fï wkqj" fuu ud¾.fha fojk wÈhr uehs udifha wjidkfha újD; lrk w;ru f;jk wÈhr jk lvj; isg flrj,msáh olajd lsf,da óg¾ 9'32 la jk fldgfia jev ,nk uehs udih ueo§ wdrïN lrk nj wud;Hjrhd i|yka lf<ah'

f;jk wÈhfrys wkqu; isú,a jev fldka;%d;a;=j remsh,a ì,shk 66'6 la jk nj;a bka ishhg 95 la Ökfha tlaisï ^EXIM& nexl=fõ Kh uqo,la u.ska ,nd.kakd nj;a rch miq.shod i|yka lf<ah'

fuu jHdmD;shg wod< bvï w;am;a lr .ekSfï lghq;= fï jkúg ksufjñka ;sfnk w;r ta i|yd f.úh hq;= jkaÈ uqo, remsh,a ì,shk 1'1 la nj i|ykah'

fuu jHdmD;sfha ;dlaIK iy uQ,H lreKq we.hSu i|yd m;alrk ,o iudf,dapk lñgqj úiska ks¾foaY l< mßÈ fuu fldgfia jev wdrïN lrkafka ixfYdaOk iys;j nj rch i|yka lr ;sfí'

fuys f;jk fldgi wdrïN lsÍu i|yd miq.sh rch iufha Kh .súiqug w;aika lf<a tjl NdKavd.dr f,alïjrhd jQ wdpd¾h mS'î'chiqkaor iy Ök wdkhk-wmkhk nexl=fõ iNdm;s Li Ruogu úiska fld<U§hs'

fuu ud¾.fha f;jk fldgi iïmQ¾K lsÍfuka miqj ol=Kq wêfõ.S ud¾.h Tiafia meñfKkafkl=g fl,skau lgqkdhl olajdu .uka l< yelshs'

msg; jgrjqï ud¾.fha iïmQ¾K ÿr m%udKh lsf,da óg¾ 29'1 ls'

adaderanabiz wEiqßka
Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR