Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

m%ikak rg .sfha wehs@

uykqjr /,shg
tcksi uka;%Ska 100 la‌ tkjd

zzÈkQ rg wk;=rl - cd;sfha wNsfhda. ch.ekSug fm< .efiuqZZ hkak f;aud lrf.k wo ^06 od& mia‌jre 3'00 g uykqjr uOHu fjf<|fmd< wi, meje;afjk cd;sl /,shg tla‌i;a ck;d ksoyia‌ ikaOdkfha m<d;a iNd uka;%Sjreka ishhla‌ muK iyNd.s jkq we;ehs msú;=re fy< Wreufha kdhl m<d;a iNd uka;%S Woh .ïukams, uy;d mejeiSh'

iyNd.s jk ikaOdk m<d;a iNd uka;%Sjrekaf.ka jeä msßi Y%S ,xld ksoyia‌ mla‍I uka;%Sjre nj;a fyf;u i|yka lf<ah'

;u ;k;=rej,g jvd rgg wdorh lrk Y%S ,'ks'm' uyck ksfhdað;hka isák nj fuu /,sfhka meyeÈ,s jkq we;ehso .ïukams, uy;d jeäÿrg;a mejeiSh'

tla‌i;a ck;d ksoyia‌ ikaOdkhg wh;a uyck tla‌i;a fmruqK" cd;sl ksoyia‌ fmruqK" m%cd;ka;%jd§ jdudxYsl fmruqK yd msú;=re fy< Wreuh hk mla‍I úiska
ixúOdkh lrk ck/,s ud,dfõ fojekak fuh fõ'

tla‌i;a ck;d ksoyia‌ ikaOdkfha w.ue;s wfmala‍Il f,i ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmla‍I uy;d kï lrk f,i n,lrñka fuu /,sh meje;afõ'

fuu ck/,sh wu;d uyck tla‌i;a fmruqfKa kdhl ÈfkaIa .=Kj¾Ok" cd;sl ksoyia‌ fmruqfKa kdhl úu,a ùrjxY" m%cd;ka;%jd§ jdudxYsl fmruqfKa kdhl jdiqfoaj kdkdhla‌ldr yd msú;=re fy< Wreufha kdhl Woh .ïukams, hk uy;ajre we;=¿ foaYmd,k mla‍I kdhlhka msßila‌ l;d lsÍug kshñ;h'

fuu ckyuq ud,dfõ ;=kajekak wkqrdOmqrfha§ meje;aùug lghq;= fhdod we;s w;r" bka wk;=rej r;akmqr" l=reKE.," fudkrd.," .ïmy yd ud;r k.r j,§o /ia‌ùï ixúOdkh lr ;sfí'

fuu cd;sl /,sh youtube Tia‌fia iÔùj keröfï myiqlï i,id ;sfí'

bÈß uy ue;sjrKfha§ ikaOdkfha w.ue;s wfmalaIl;ajh ysgmq ckm;s uyskao rdcmlaI uy;d ,nd Èh hq;= njg m%ldY lr we;s niakdysr m<d;a iNdfõ m%Odk wud;H m%ikak rK;=x. uy;d yÈisfhau úfoaY.; ù ;sfí'

úfoaY.; jQ uy weu;s m%ikak rK;=x. uy;d ish f*ia nqla .sKqfï i|yka lr we;af;a ;uka ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaI uy;d w.ue;s lrùfï ;udf.a ia:djrfha fjkila fkdue;s njh

Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR