Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

wfma%,a ui md¾,sfïka;=j
zúiqrejkafka kEZ(audio)

cd;sl wdKavqjla msysgqùfuka wk;=rej wod< jHjia:d ixfYdaOk l%shd;aul lsÍu msKsi ;j;a ld,h wjYH neúka ,nk cqks udifha uy ue;sjrKh fndfyda ÿrg fkdmeje;aùug bv ;sfnk nj lïlre lghq;= ms<sn| kj rdcH wud;H Ôjka l=udr;=x. mjihs'

zzfndfyda ÿrg fï wfma%,a 23 jeksod úiqrejd yeÍu isoao fjkafka keye' wmsg Bg biafi,a, lrkak f,dl= ld¾hNdrhla ;sfhkj"ZZ njhs kj wud;H moúfha Èjqreï §fuka wk;=rej îîiS ixfoaYh iu. ixjdohlg tlafjñka wud;Hjrhd lshd isáfha'

ffu;%Smd, isßfiak ckdêm;sjrhdf.a Èk ishfha jevms<sfj,g we;=,;a úOdhl ckdêm;s l%ufha n,;, wvq lsÍu iy ue;sjrK l%uh ixfYdaOkh lsÍu we;=¿ ld¾hhka bgq lsÍfuka wk;=rej uy ue;sjrKh meje;afjk Èkh ;SrKh flfrkq we;s njhs wud;Hjrhd mjikafka'

Y%S ,xld ksoyia mlaIfha uka;%Sjreka 26 fofkla kj leìkÜ wud;Hjreka" rdcH wud;Hjreka iy ksfhdacH wud;Hjreka f,iska ckdêm;sjrhd bÈßfha Èjqreï ÿkay'

flfia kuq;a ksu,a isßmd, o is,ajd uka;%Sjrhd È.gu úmlaIkdhl Oqrfha lghq;= lrkq we;s nj;a wud;H Ôjka l=udr;=x. i|yka lf<ah'

tfy;a th Y%S ,xld ksoyia mlaIfha fn§ula fkdjk nj wud;Hjrhd wjOdrKh lf<ah'

md¾,sfïka;=fõ m%Odku mlaI fol jk tlai;a cd;sl mlaIh iy Y%S ,xld ksoyia mlaIh cd;sl wdKavqjlg tla ù isák wjia:djl" úmlaIfha m%Odku mlaIh njg m;ajk fou< cd;sl ikaOdkhg úmlaIkdhl Oqrh wysñ ùu widOdrKhla f,iska fmkS hkakg bv ;sfnkafka fkdfõo hkak îîiS ksfõol ifrdaÊ m;srK weu;sjrhdg fhduq l< m%Yakhla'

tfy;a Y%S ,xld ksoyia mlaIh iq¿;rfha wdKavqjlg wjia;dj ,nd § zúYd, lemlsÍulaZ fldg ;sfnk neúka th widOdrKhla f,iska ;uka fkdolsk njhs" wud;H Ôjka l=udr;=x. thg m%;spdr jYfhka lshd isáfha'Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR