Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

leurka ckm;s flfrys
úYajdih ;nhs ^video&

n%s;dkH w.ue;s fâúâ leurka Y%S ,xldfõ idOkSh m%;sixialrK we;s lsÍug Y%S ,xld ckdêm;sjrhd ;=< we;s wNs,dIh w.h lsÍug ,la lrhs'

tfy;a n%s;dkHh n,dfmdfrd;a;= jkafka jd.a f,aLkhla fkdj l%shdjg ke.+ mshjr ms<sn| jd¾;djla nj;a n%s;dkH w.ue;sjrhd m%ldY lrhs'

n%s;dkH w.ue;s fâúâ leurka tfia lshd isáfha ,kavka ys vjQkska ùÈfha msysá w.ue;s ks, ksjfia§ ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak ms<s.ekSfuka wk;=rejhs'

b;du;au fyd| idlÉPdjla mej;s nj;a ckdêm;sjrhdf.a m%;sixialrK we;s lsÍfï" ¥IK ;=rka lsÍfï iy Y%S ,xld jdiSka tal rdYS lsÍfï W;aidyhg mq¿,a f,i iyh olajk nj;a Tyq mejiqfõh'

m%ldYhg m;a fldg we;s idudkH ck;dj fjfik m<d;a j,ska hqo yuqod bj;a lsÍu " W;=f¾ fou< jeishkag Tjqkaf.a bvï wdmiq ,nd §u" iy h<s mÈxÑ lsÍï wdÈh l%shdjg kexùu oel .ekSu n%s;dkH rcfha wfmalaIdj njhs Tyq lshd isáfha'

tajd ;sridr ld¾hhka nj mejiQ n%s;dkH w.ue;sjrhd Y%S ,xldfõ bmerKs iy Yla;su;a ñ;=rl= jYfhka " n%s;dkHh" tu lghq;= lr f.k hdu i|yd iyfhda.h olajk nj mejiqfõh'

ffu;%Smd, isßfiak md,kh ,nd § we;s fmdfrdkaÿ bgq lrkq we;s njg ;ukag úYajdi oehs weiq m%Yakhlg ms<s;=re ÿka n%s;dkH w.ue;s fâúâ leurka mejiqfõ∙

zzug fnfyúka úYajdihs m%;sixialrK we;s lsÍug iy iyÔjkh we;s fldg cd;s;a w;r iu.sh we;s lrk l%shdj,shla i|yd iy " cd;sl rchla we;s lrk idlÉPd fjkqfjka kj ckdêm;sjrhd lemù isák njgZZ

h<s mÈxÑ lsÍu msKsi m;a fldg isák weu;sjrhd;a fou< cd;slhl= nj Tyq fmkajd ÿkafkah'

hqo yuqod idudkH ck;dj w;ßka bj;a lsÍug mshjr .ekSu;a" fou< ck;dj h<s mÈxÑ lsÍug iy hqo yuqodfjka bvï wdmiq ,nd f.k m<d;a no ck;djg ,nd §u;a foi n,k úg tajd tajd idOkSh ,laIK f,ig ;uka úYajdi lrk nj n%s;dkH w.ue;s fâúâ leurka m%ldY lf<ah'

oeka t<U we;af;a ishÆ fokdu tlaj iyÔjkfhka hq;=j Ôj;a ùu nj;a ta i|yd .kakd iEu l%shd ud¾.hlg n%s;dkHfha iydh ,efnk nj;a Tyq lshd isáfhah'
BBC 
Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR