Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

ITN iuka; yqkakia.sßh lkafoa
ur,d yex.=jdo@ meyer .;a;do@

iajdëk rEmjdysks wdh;kfha ud;f,a yqkakia.sßh l=Æfka ld¾ñl ks,Odß ud;f,a iuka; cdf.dv ^45& uy;df.a wìryia w;=reoka ùu ms<sn| fmf¾od jk úg;a lsisÿ f;dr;=rla fidhd .ekSug fkdyelsj we;'

fmnrjdß 24 Èk wÆhu w;=reoka jQ njg ie,flk cdf.dv uy;d fidhd.ekSug ud;f,a uQ,ia:dk fmd,sish úfYaI ld¾h n<ldfha úfYaI lKavdhula iu. l=Æk wjg uy le,Ej mSrd Èk yhla ;siafia l< fufyhqfï§ ld¾hd,h msgqmi ;sî yuq jQ w;=reoka jQ whf.a we÷ul fldgila yer fjk;a lsisÿ f;dr;=rla fidhd .ekSug fkdyels jQ nj ud;f,a uQ,ia:dk fmd,sish lshhs'

ud;f,a iqÿ.yj;a; m%foaYfha mÈxÑj isá ;sore mshl= jQ iuka; cdf.dv uy;df.a wìryia w;=reoka ùfuka ìßh l=udß talkdhl uy;añh iu. orefjda lïmdjg m;aj isá;s' iuka; cdf.dv 23 od rd;%s 12'30g muK l=Æfka fiajhg fhdojd isá ñ;=rka fofokd iu. tlg f;a î kskaog f.dia we;' wÆhu fidhd ne,Sfï§ ^24od& Èk w;=reokaj we;s njg l=Æfka fiajlhka mjid ;sfí' isoaêh iïnkaOfhka meñKs,s ,enqKq jydu fmd,sia iqkLhka fhdojd fydavqjdjla fidhd .ekSug lghq;= l<o w;=reoka jQ ld¾ñl ks,Odßhd ksod.;a ld¾hd,h msgqmi t<j¿ md;a;s lSmhla fmdä ù ;sîu iy w;=reoka jQ whf.a njg ie,flk à I¾ghl fldgila ta wi,ska fidhd .ekSu yer fjk;a lsisÿ fydavqjdjla fidhd .ekSug fkdyels ùu;a" fmd,sia iqkLhka cdf.dv uy;d ksod isá ldurfhka neyer fkdùu;a ielhg fya;= ù ;sfí' fudyq >d;khg ,lajQjd oehs ielhlao mj;S'

wd.u oyug <eÈhdjla ;snQ whl= f,ig ie,flk w;=reoka jQ wh Ndjkdkqfhda.S ùug jk.; jQjdo hk ielh cdf.dv uy;df.a ìßh l=udß talkdhl uy;añhg we;'

ud;f,a fldÜGdih Ndr fcHIaG fmd,sia wêldß c.;a pkao%l=udr iy iyldr fmd,sia wêldß .dñ” ó.yl=Uqr uy;df.a Wmfoia u; ud;f,a uQ,ia:dk m%Odk fmd,sia mÍlaIl tia'mS' wfíisxy uy;df.a wëlaIKh hgf;a wmrdO úu¾Yk wxYfha ia:dkdêm;s fmd,sia mÍlaIl tia' O¾ulS¾;s uy;d iu. fmd,sia mÍlaIl jks.fialr" Wm fmd,sia mÍlaIl wfíkdhl" Wm fmd,sia mÍla‍Il nKavdr hk ks,OdÍka iu. fmd,sia ierhkajreka jk wekia,s ^59162&" talkdhl ^24683& iu. fmd,sia fldia;dm,a nKavdrkdhl ^6922& uy;d we;=¿ ks,OdÍyq isoaêh ms<sn| jeäÿr mÍlaIK mj;aj;s'

ud;f,a - fla'wd¾' tÉ' m;srK
Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR