Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

foaYmd,kfha § cd;sl we÷u
rdcldßfha § ks, we÷u w¢kjd

;ud foaYmd,k lghq;=j, ksr;jk úg cd;sl we÷u;a rdcldÍ wjia:dj,§ ;k;=rg wod< ks, we÷u;a Ndú; lrk nj *S,aâ ud¾I,a ir;a f*dkafiald uy;d mjihs'

tfiau rfÜ hym;a foaYmd,k ixialD;shla f.dvke.=Kfyd;a ;uka foaYmd,kh w;yeÍug iQodkï njo ,xldmqj;a isÿ l< úuiSul§ f*dkafiald uy;d i|yka lf<ah'

lsisÿ ;%ia; Wjÿrl n,mEula Y%S ,xldjg oeka ke;ehs o ta uy;d lshd isáfhah' tfiau whs' tia' ;%iajd§ka ms<sn| woyia olajñka mjik ,oafoa tjeks ;%ia; n,mEula fyda ueÈy;aùula Y%S ,xldfõ fkdue;s njhs' Y%S ,xldfõ fjfik wysxil uqia,sï ck;dj fï rgg tfrysj lsisÿ whqrlska lghq;= fkdlrkq we;ehs ;uka úYajdi lrk njo Tyq mejiSh'

miq.sh rdcmla‍I rch iufha § wjia:d lsysmhl§ Y%S ,xldfõ wdrla‍Il iïuka;%K mj;ajd furg hqo w;aoelSu iy udkqISh fufyhqu iïnkaOfhka úfoia rgj, wdrla‍Il m%OdkSka iu. woyia yqjudre lr .kq ,eîh' j;auka rch hgf;a tjeks jevms<sfj,la mj;skafka o hkafkka ,xldmqj;a l< úuiSug ms<s;=re foñka *S,aâ ud¾I,a ir;a f*dkafiald uy;d lshd isáfha bÈßhg o Y%S ,xldj tjeks iïuka;%K ixúOdk lrkq we;s njhs' tys j.lSu we;af;a rdcH wdrla‍Il wud;HxYhg nj fmkajd ÿka f*dkafiald uy;d" ish iyfhda.h ta i|yd wjYH njg rch ;SrKh l<fyd;a fkdmels,sj thg iyfhda.h fok nj i|yka lf<ah'

fckr,a ir;a f*dkafiald uy;d *S,aâ ud¾I,a ks,hg Wiia lsÍfï W;aijh ckdêm;s ffu;%smd, isßfiak uy;df.a m%Odk;ajfhka ^23od&fld<U wdrlaIl uQ,ia:dk mßY%fha§ meje;aúKs' tys§ f*dkafiald uy;d *S,aâ ud¾I,a ks,hg Wiia lsßfï ikakia m;%h ckdêm;s;=ud úiska ndr fok ,È'

f,dalfha hqo yuqod ks,Odßfhl=g msßkefuk by,u ;k;=r f,i *S,aâ ud¾I,a ;k;=r jk w;r th Y%S ,xldfõ mqoa.,fhl=g m<uq j;djg ysñjqfha ir;a f*dkafiald uy;dgh'

*S,aâ ud¾I,a ;k;=r ysñjk ;eke;a;dg ks,Odßka 4fofkl= we;=¿ fiiq ks,hka 150lska hq;a Oqrhl wdpdrhka ,eîug iqÿiqlï ysñfõ' tfukau tu ;k;=r ysñjkakg jegqma ,eîug o ysñlï ,efnk w;r Tyqf.a lghq;= mj;ajdf.k hdu ioyd Tyqg ðú; ld,hg n,mdk whqre f,alï ld¾hd,hla iy fiajl uKav,hla ,efí'
Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR