Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

újdyh w;sYh jeo.;a fjkak mq¿jka
wyj,a mqoa.,hd iu. Ôj;a fjkak
´k lshk ye.Sula oeks, kE ^video&

Y%S ,xld iskud lafIa;%fha ks¾udK nxfldf,d;aNdjhla mj;sk nj m%ùK pß;dx. rx.k Ys,amsKS hfYdaOd úu,O¾u mjikakSh'

tys m%;sM,hla f,iska ;ukago ks¾udKhlg odhlùu msKsi jir mylg wdikak ld,hla uq¿,af,a n,d isàug isÿ jQ nj weh lshd isáhdh'

zzta lshkafka wo fyd| ;sr rpkhla olskakg ,efnkafka w;sYh l,d;=rlska"ZZ m%ùK ks,s hfYdaOd úu,O¾u i|yka lf<a ,kavkfha îîiS ueÈßfha§ ixjdohlg
tlafjñka'

jdrKh

zzoeka uu ,kavkhg weú,a, zfYalaiamsh¾ bka ,õZ fõÈld ks¾udKh krUoa§ yß i;=gla úkaod' kuq;a ta jf.au Ys,amskshla yeáhg lK.dgqjla we;sjqkd wfma rfÜ ljodo uu fï jf.a foaj,a lrkafka lsh,'ZZ

chka; pkao%isß wOHlaIKh l< iuk, ixOjksh iskud is;a;uo /f.k miq.shod ,kavkfha ixpdhl ksr; jQ wjia:dfõhs" weh ixjdohlg f.dv jeÿfka'

zfndr Èh fmdl=KZ jeks iskud ks¾udK jdrKhg ,laùu ms<sn|j woyia olajñka hfYdaOd úu,O¾u lshd isáfha tjeks ks¾udKhlg wjYH ,sx.sl o¾Yk fyda hqoaOhg wod, o¾Yk lmdyeÍug fhdackd lsÍu ks¾udKlrKhg t,a, jk ndOdjla njhs'

iskud ks¾udKj,ska u;=jk foaYmd,k u;jdohg Y%S ,xldfõ md,l mka;sh ìhla olajk njg zfndr Èh fmdl=KZ wOHlaI i;Hð;a udbáfma olajk woyi úuiQ wjia:dfõ weh lshd isáfha ks¾udK Ys,amshl=g ksoyfia ish ks¾udK t<soelaùfï ksoyila ;sìh hq;= njhs'

z;kslula kEZ

,dxlSh iskud Ys,amSkaf.a olaI;d Tm .ekaùu msKsi rx. Ys,am Yd,sldjl wjYH;djh wjOdrKh lrk weh" cd;Hka;r rx.k mdi,la yd iïnkaOj tjeks mdi,la wdrïN lsÍug odhlùu l,la uq¿,af,a ish is; fm,k n,dfmdfrd;a;=jla nj;a i|yka l<dh'

zz§¾> ld,Skj l¾udka;hla yeáhg" l,djla yeáhg bÈßhg /fËkak kï tjeks wOHdmk l%uhla wjYHhs'ZZ

újdy fkdùu fya;=fjka ;ukag lsisÿ yqfol,djla fkdoefkk njo hfYdaOd úu,O¾u îîiS ixfoaYhg lshd isáhdh'

zzújdyh lshk tl flfkl=g w;sYh jeo.;a fjkak mq¿jka' ;j flfkl=g fkdjeo.;a fjkak mq¿jka' wog;a wyj,a mqoa.,hd iu. Ôj;a fjkak ´k lshk ye.Su ug oeks, kE'ZZ

Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR