Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

fldaá tlyudr .dfKa w,s
úlal w,s frdIdka ßudkaâ''(video)

jkdka;rj, fjfik w,s we;=ka 39 fokl= w,a,d tla w,shl= remsh,a fldaáhlg wêl ñ,lg úl=­KQ nj lshk w,s frdIdka kue;s iellre ,nk 20 jeks Èk f;la ßudkaâ Ndrfha ;nk f,i fld<U m%Odk ufyia;%d;a .sydka ms,msáh uy;d Bfha ^16od& ksfhda. flf<ah'

ryia fmd,sish u.ska w;awvx.=jg .;a mkaksmsáh" me,ekaj;a; mdr mÈxÑ iurmamq,sf.a ksrdÊ frdIdka fyj;a w,s frdIdka kue;s wh fufia ßudkaâ Ndrhg m;a flßKs'

jkÔù fomd¾;fïka;=fõ yS,E w,s ,shdmÈxÑ lsÍfï f,aLk l+g f,i fjkia lr we;s njg mrdl%u fiakdkdhl uy;d bl=;a fmnrjdß ui 10 jeks Èk ryia fmd,sish fj;
meñKs,a,la bÈßm;a lr ;sìKs'

fï iellreg wh;a mkaksmsáfha msysá wlalrhl muK bvfï w,s we;=ka .d,a lsÍu i|yd fjka l< ia:dkhla mÍla‍Id l< nj okajd isá ryia fmd,sisfha ks,OdÍka tu ia:dkfha tu wjia:dj jk úg w,s .eyekq i;=ka 4 fokl= iy msßñ w,shl= .d,a lr isá nj;a w,s m%jdykh lsÍug fhdod .;a f,dß r: 4la kj;d ;snQ nj;a okajd isáfhah'

tu w,s iïnkaOfhka jkÔù ks,OdÍka ;sfokl=f.ka iukaú; lñgqjla mÍla‍IKhla meje;a jQ nj;a tys§ tys isá w,s jkdka;rj,ska w,a,d .;a w,s njg wkdjrKh jQfha hehs ryia fmd,sish wêlrKh fj; okajd isáfhah'

fï isoaêh iïnkaOfhka iellref.ka §¾> f,i m%Yak lsÍfï§ iellref.a ifydaorhd jk WÑ; ksYdka Oïñl hk whg wh;aj w,shl= isák nj;a tu w,shd iy ;j;a w,shl= iS.sßfha ia:dkhl .d,a lr ;sfnk nj;a iellref.a ;j;a w,shl= nQiai m%foaYfha r|jd ;sfnk nj;a wkdjrKh jQ nj ryia fmd,sish wêlrKh fj; okajd isáfhah'

fuf;la isÿlr we;s úu¾Yk wkqj iy ,eî we;s f;dr;=re wkqj jkdka;rj,ska w,a,d f.k meñK kS;s úfrdaë f,i jHdc f,aLk iy fjk;a hï Wml%u Ndú; lrñka ilia lr.;a n,m;% u; w,s we;=ka 39 fokl= Èjhsfka úúO m%foaYj, r|jd f.k isák njg lreKq wkdjrKh ù we;ehs ryia fmd,sish okajd isáfhah'

tu w,ska jkdka;rj,ska w,a,d .ekSug yd t;eka isg w,s we;=ka m%jdykh lsÍug iïnkaO jQ mqoa.,hka iy we;a f.dõjka ms<sn|j mÍla‍IK lghq;= isÿ lrñka mj;sk njo ryia fmd,sish okajd isáfhah'

bÈßm;a jQ lreKq i,ld ne¨ m%Odk ufyia;%d;a .sydka ms,msáh uy;d iellre ßudkaâ Ndrfha ;nk f,i kshu flf<ah'

meñKs,a, fjkqfjka ryia fmd,sisfha iyldr fmd,sia wêldß kqjka wix. uy;d iu. fmd,sia mÍla‍Il whs' mS' fiakdr;ak uy;d fmkS isáfhah'

iellre fjkqfjka ckdêm;s kS;s{ ld,sx. bkao%;siai uy;d m%uqL kS;s{ uKav,hla fmkS isáhy'
Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR