Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

;%súO yuqod msßia ia:dk.; lsÍu
ysgmq ckm;s we;=¿ j.
W;a;rlrejkag
fkd;sis oekqï fokak
fYa%IaGdêlrKh ;SrKh lrhs

ckdêm;sjrK Pkao úuiSu meje;s iufha iy bl=;a ckjdß ui 9 jeksod wÆhu ;%súO yuqod lKavdhï úúO m‍%foaYj, ia:dk.; lsÍfuka uyck wdrlaIl mk;g mgyeksj lghq;= lr we;s njg ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaI uy;dg tfrysj f.dkqlr we;s fm;aiu iïnkaO fkd;sis ta uy;d we;=¿ j.W;a;rlrejkag okajd heúh hq;= njg fYa%IaGdêlrKh Bfha ^18& ;SrKh flf<ah'

ta wkqj fm;aiu ud¾;= ui 31 jeksod le|ùug ;SrKh l< wêlrKh tu fkd;sis ishÆ j.W;a;rlrejka fj; hjk f,i kshu flf<ah'

fmrgq.dó iudcjd§ mlaIfha ckdêm;s wfmalaIl jQ ÿñkao kd.uqj úiska f.dkq l< fuu fm;aiu w.úksiqre fla' Y%Smjka" m%shid;a fvma" Bjd jkiqkaor hk fYa%IaGdêlrK úksiqre uvq,a, bÈßfhys le|jk ,§'

tys§ kS;sm;sjrhd fjkqfjka fmkS isá rcfha kS;s{ wjka;s fmf¾rd fukúh fuu fm;aifuys bÈß lghq;= iïnkaOfhka kS;sm;sjrhd fjkqfjka fid,sisg¾ fckrd,a iqyo .ï,;a uy;d fmkS isák nj;a" fm!oa.,sl fya;+ka u; ta uy;d Bfha ^18& wêlrKfha fmkS fkdisá neúka th fjk;a Èkhl le|jk f,i;a wêlrKfhka b,a,d isáhdh'

fm;aiïlre fjkqfjka fmkS isá kS;s{ úrdka fldrhd uy;d Bg úfrdaOhla fkdoelajQ w;r fm;aiu iïnkaO fkd;sis kS;sm;sjrhdg muKla hejQ nj i|yka flf<ah'

ta wkqj fiiq j.W;a;rlrejkag o fkd;sis heùfuka miq fm;aiu i,ld ne,Sug wêlrKh ;SrKh flf<ah'

ckdêm;sjrhdg fiakdêkdhlhd f,i Èjhsfka úúO m%foaYj, ;%súO yuqodj ia:dk.; l< yelafla uyck;djg mSvdjla jkafka kï fyda tjeks ;;a;ajhla Woa.;j we;akï muKla nj fm;aifuys i|yka fõ' ta i|yd tjeks ;;a;ajhla md,kh lsÍug fmd,sishg fkdyels nj o ;yjqre ù ;sìh hq;=h'

tfy;a tn÷ ;;a;ajhla fkd;sìh§ ckdêm;sjrK iufha fyda ckjdß ui 09 jeksod wÆhu ysgmq ckdêm;sjrhd úiska ;%súO yuqodj le|jd Èjhsfka úúO m%foaYj, ia:dk .; lr ;sfí'

th uyck wdrlaIl mk;g mgyeksj lghq;= lsÍula neúka tu.ska furg ck;djf.a uQ,sl whs;Ska W,a,x>kh jQ njg m%ldY lrkakehs fm;aiïlre wêlrKfhka b,a,d isà'
fk,ald ueof.or
Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR