Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

ckdêm;s ks, .=jka hdkh tmd lshhs
ñ, remsh,a fldaá 208 hs


kS;sh ldg;a fmdÿhs
jrolrejkag ksis ovqjï fokjd


bÈßfha § ckdêm;sjrhd iyNd.sjk W;aij i|yd orejka fhdod .ekSu iïmQ¾Kfhka u ;ykï lrK nj;a cd;sl jYfhka jeo.;a fkdjk lsisÿ W;aijhlg ;uka iyNd.S fkdjk nj;a ckdêm;sjrhd mejiSh'

ckm;s jQ miq meje;ajQ m<uq rEmjdyskS jevigyfka § ckdêm;sjrhd fï nj lshd isáfhah'

;uka .uka fkdlrK lsisÿ wjia:djl § ;u mjqf,a lsisjl=g fy,sfldmag¾ hdkd ,nd fkdfok nj o ckm;sjrhd tys§ lshd isáfhah'

fldgqj we;=¿ m%dfoaYSh ckdêm;s ukaÈr lsisjlg fkdhk nj;a tajd wdrlaIdjk wdldrfhka lghq;= lrkafka flfia o hkak weu;s uKav,h iu. idlÉPd lrK nj o fyf;u lSfõh'

ckm;sf.a wdrlaIdjg isá 4000l wdrlaIl n, weKsh 1000la olajd wvql< nj;a Tyq lSfõh'

ck;djg wmyiqjla jk mßÈ jdyk fm< Ndú;d fkdlrK nj;a ckm;s mejish' '

zzw;s.re;a tmd wd¾hdj;a tmdZZ

w;s.re" w;s W;=ï" Y%Su;a" ckdêm;s W;=udKka jeks úfYaIK ;ud ye¢kaùug fhdod fkd.kakd f,i rcfha ks,Orhkag yd uyckhdg ks, jYfhka oekqïfok nj ffu;%Smd, isßfiak ckdêm;sjrhd m%ldY lf<ah'

;u Nd¾hdj ye¢kaùug wd¾hdj hk jpkh Ndú;d fkdlrK f,i;a ue;sksh hk wduka;%Kh m%udKj;a nj;a ckm;s lSfõh'

ckdêm;sjrhdg muKla Ndú;d lsÍug ks, .=jka hdkhla ,nk udifha Y%S ,xldjg ,eîug kshñ; nj ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d mejiSh' th wefußldkq fvd,¾ ñ,shk 16la fyj;a remsh,a fldaá 208 g jeä nj;a fyf;u lSfõh' fï i|yd uqo,a f.jkakg kshñ;j ;snqfKa uyd NdKavd.drfhka nj;a ta .ek w.ue;s rks,a úl%uisxy uy;d iu. idlÉPd lr tu .=jka hdkh f.kaùu kj;d uqo,a ck;d iqn isoaêhg fhoùug ;SrKh l< nj;a ckdêm;sjrhd lSfõh'

úäfhdaj my;ska
Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR